Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tekojääradan rakentaminen

MjuDno-2017-598

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hanke sisältyy Mäntyharjun kunnan investointiohjelmaan vuodelle 2018 ja sille on varattu määräraha yhteensä 570 000 €. Ulkotekojäärata ja gurling-rata ovat osa laajaa liikuntapaikkaselvitystä 2014-2016, joka on annettu kunnanvaltuustolle tiedoksi 3.10.2016 § 48.

Hanke on kilpailutettu 30.6.2017-30.8.2017 ST-urakkana, joka sisältää myös hankkeen kokonaissuunnittelun. Kilpailutus suoritettiin liikuntapaikkaselvityksen perusteella sisältäen myös curling-radan.

Tekojäärata sijoitetaan tenniskenttien ja ulkokaukalon kohdalle siten, että valmis pinta on lähellä pesäpallokentän tasoa.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti neljä urakoitsijaa, hinnat (alv 0 %) sisältävät curling-radan.

Tarjoukset ovat avattu 31.8.2017.

Urakoitsija                                 betonipinta                                  asfalttipinta

Jäämestarit Oy                            540.000,00 €                                 557.000,00 €

Maarakennus Suutarinen Oy     541.700,00 €                                 559.700,00 €

Yleiskylmä Oy                             604.000,00 €                                584.000,00 €

Graniittirakennus Kallio Oy      1.095.000,00 €                             1.095.000,00 €

Tarjouspyynnön lisäkirjeessä 22.8.2018 tarkennettiin tarjouksen jättämistä kohdassa 8. seuraavasti:

 • tarjouksen erittely tarjouspyynnön mukaisesti
 • tekojäälle erillishinta, asfaltti- ja betonivaihtoehto
 • curling-radalle erillishinta, asfaltti- ja betonivaihtoehto
 • yksikköhinta valaisimelle

Edullisimman tarjouspyynnön mukaisen kokonaistarjouksen eriteltynä jätti Jäämestarit Oy.  Jäämestarit Oy:n kanssa pidettiin urakan selonottoneuvottelu 13.9.2017, jossa sovittiin, että urakoitsijan tarjous on voimassa 31.12.2017 saakka. Toteutusvaihtoehdoksi valittiin betonipinta, joka oli edullisempi kuin asfaltti.

Kisalan alueen ohjausryhmä esitti talousarvion 2018 valmisteluvaiheessa 18.10.2017, että hanke toteutetaan ilman curling-rataa.

Jäämestarit Oy:n tarjous 29.8.2017 ulkotekojääradasta betonipintaisena ilman curling-rataa on 445.200,00 €.

Hankkeelle on haettu valtionavusta Itä-Suomen aluehallintovirastolta vuodelle 2018. Hankesuunnitelmassa on varauduttu myös tenniskenttien siirtoon sekä mahdollisesti pukutiojen uusimiseen. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on 30.9.2018 mennessä.

Kisalan alueen ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.1.2018. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. valitsee ulkotekojääradan urakoitsijaksi Jäämestarit Oy:n ilman curling-rataa, 445 200,00  € alv 0 %,
 2. valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan liikuntapaikkamestari ja tekninen johtaja ovat selvittäneet tekojääradan KVR-urakan sisältöä. Tekojääradan rakentamisesta vastannut Jäämestarit Oy kuuluu nykyisin Unisport Infra Oy:n yrityskaupan johdosta. Tekojääradan 2 vuotinen takuuaika päättyy lokakuussa 2020.

Tekojääradan takuuajan vuosihuollot on olleet tekemättä ja valaistusteho on havaittu Mäntyharjun kunnan mittauksissa suunnitelmista poikkeavaksi. KVR-urakoitsija on hyväksyttänyt Mäntyharjun kunnalla valaistussuunnitelman tavoitevalaistusteholle 200lux sekä valaistus on suunniteltu Philipsin valonlähteillä 120-360 luxiin pistemitoituksella. Liikuntapaikkamestarin epävirallisissa mittauksissa 9.1.2020 valaistusteho on 27-55 luxia, jonka jälkeen urakoitsija asensi uudet valonlähteet tilaajan ilmoitukseen perustuen. Liikuntapaikkamestarin uuden mittauksen jälkeen epävirallisella lux-mittauksella arvot olivat 38-101 luxia, joka ei tilaajan käsityksen mukaan ole vieläkään tilauksen mukainen. Tilaajan näkökulmaa puoltaa myös se, että suunnitelmissa on 6 valaisinpylvästä ja 18 valonlähdettä. Nykyinen toteutus sisältää 4 valaisinpylvästä ja yhteensä 8 valonlähdettä. Lisäksi urakoitsija vastasi edelliseen reklamaatioon vaihtamalla valaisimia.

Lisäksi suunnitelmissa on esitetty kaksi syöttökaapelia pääkeskukselta tekojääradan sähkökeskukselle, joista ei ole asennettu kuin yksi syöttökaapeli.

Valaisinpylväät sijaitsevat kulmissa väärin sijoitettuna ja keskialueen valaistuksen takia valonlähteet joudutaan suuntaamaan laajemmalle alueelle ja valaistusteho on kääntäen verrannollinen pinta-alaan, joten valoteho ei ole tasainen kentän alueella. Valaisimien asento aiheuttaa turhaa häikäisyä myös lähialueen asutukselle.

Urakoitsijan luovutusasiakirjoissa ei ole toteutuksen mukaisia loppupiirustuksia vaan niissä viitataan hyväksyttyihin suunnitelmiin ja valaistusteholaskelmiin. Urakkaohjelmassa on sovittu selkeästi noudatettavat suunnitelmat, muutosten hyväksyttäminen ja hyvitykset sekä muut KVR-urakan vaatimukset.

Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti Mäntyharjun kunta on vastaanottanut KVR-urakan 17.10.2018. Aikaisemmissa työmaakokouspöytäkirjoissa ei ole kirjattu hyväksyttyjen suunnitelmien muutoksia valaistuksen osalta eikä taloudellisessa loppuselvityksessä ole hyvityksiä sähköurakkaa kohtaan. 

Mäntyharjun kunnan nykyinen tekninen johtaja on pyytänyt kirjallista selvitystä Unisportin edustajalta, jota ei ole vielä toimitettu. Ensimmäisen vuoden takuuajan tarkastus järjestetään 18.2.2020, jossa käsitellään myös edellä mainittuja asioita. 

Sähkösuunnittelijalta pyydetyn yksikköhintoihin perustuva kustannusarvio suunnitelmien mukaisista puutteista: valaisimet a´2300 €/kpl, yhteensä 10kpl 23000 €, pylväät a´990 €/kpl ja jalustat a´314 €/kpl, yhteensä 2kpl 2608 €, puuttuva syöttökaapeli a´60 €/m asennettuna 38m yhteensä 2400 €, asennustöiden arvio noin 2000 € ja sähkösuunnitelmien loppudokumentointi arvio noin 1500 €. Todelliset urakkahinnat voivat olla yksikköhintoja alhaisempia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle

 1. Reklamaation korvausvaatimuksen määrän asettamista, mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti.
 2. että kunnanvaltuusto tekee vuoden 2020 talousarvioon 31500 €:n muutoksen (lisämääräraha) jääkiekkokaukalon valaistuksen parantamista varten kustannuspaikalle 009552 "Tekojäärata". Mahdollinen reklamaatiosta toteutuva vahingonkorvaus kohdistetaan investointimäärärahalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. asettaa reklamaation korvausvaatimukseksi 50 780 € (alv 0 %),​ mikäli selvitystyössä ei päästä ratkaisuun urakkatilauksen mukaisesti ja
 2. pidättää oikeuden vaatia korvausta mahdollista kylmälaitteiston curling radan varausten osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekojääradan rakentaminen Mju-Dno-2017-598

Mäntyharjun kunnan asiamiehenä Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy asianajaja/ rak.ins. Kalle Lyytinen on esittänyt kesällä 2020 vaatimuksia tekojääradan urakoitsijalle Unisport Infra Oy:lle. Kyse on urakkasuorituksen virheistä ja niihin liittyvistä vastuista. Urakoitsija on kiistänyt virhevastuunsa.
Kun asiassa saatiin syksyllä 2020 urakoitsijan vastine, tekninen johtaja ja asianajaja neuvottelivat asian mahdollisista jatkotoimista. Urakoitsijan saaminen virhevastuuseen edellyttää Mäntyharjun kunnalta oikeudellisia toimia (kanne käräjäoikeuteen).

Jatkotoimenpiteiden vaihtoehdoiksi esitetään:

Vaihtoehto 1.

Urakoitsijaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanteessa vaaditaan virheiden korjauskustannuksia asiantuntijan esittämän arvion perusteella. Kanteeseen jätetään varauma siitä, että korjauskustannusten määrä voi muuttua, kun todelliset kustannukset saadaan selville. Jos kanne nostetaan kevään 2021 aikana, asiaa käsitellään käräjäoikeudessa aikaisintaan syksyllä 2021. Koronapandemia on aiheuttanut tuomioistuinten toimintaan viivettä, joten todennäköinen asian käsittelyaika on vuonna 2022. Kannetta on siis mahdollista täydentää todellisilla kustannuksilla/vahingoilla.

Vaihtoehto 2.

Toinen menettelyvaihtoehto on, että kunta suorittaa ensin kaikki korjaustoimenpiteet. Kustannusten selvittyä lopullisesti asian käsittelyä jatketaan urakoitsijan kanssa. Molemmat menettelytavat johtavat samaan lopputulokseen, mutta tässä vaihtoehdossa asian käsittelyaika siirtyy pidemmälle tulevaisuuteen. Tämän menettelyvaihtoehdon ”hyvänä” puolena voi pitää sitä, että kunnalla on päätöksiä tehdessään tiedossa asian todellinen intressi. Asiantuntijan arvion luotettavuutta ei ole syytä epäillä, mutta arvio vastaa erittäin harvoissa tapauksissa lopullista toteutuvaa kustannusta.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vaihtoehdon 1 hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.