Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Kirkonkylän alueen asemakaavan kumoaminen; Paasolanmäki, Tervaniemi ja Siirlahti

MjuDno-2021-747

Valmistelija

  • Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 10.9.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat koskien Kirkonkylän alueen asemakaavan kumoamista (Paasolanmäki, Tervaniemi ja Siirlahti). Kaava on todettu vireillä olevaksi mm. vuoden 2021 kaavoituskatsauksessa (khall 7.5.2018 § 69). Koska kyse on koko toteutumattoman kaavan kumoamisesta, erillistä kaavaluonnosvaihetta ei tarvita vaan voidaan edetä kaavaehdotukseen.

Suunnittelualue sijoittuu Mäntyharju kuntakeskuksen länsipuolelle, Paasolanmäelle ja kirkonkylän alueelle Pyhäveden ja Siirlahden rannalle. Tarkemmat alueiden sijainnit ilmenevät liitteenä olevista kaava-asiakirjoista.

Kaavan kumoaminen koskee asemakaavan (rakennussuunnitelman) kortteleita 1-5, 6 (osa), 32 osa, 40 (osa), 45 (osa), 46 (osa), 52 (osa ja 53 (osa).

Kaavan tarkoituksena ja tavoitteena on kumota toteutumaton ja ajatuksiltaan vanhentunut Kirkonkylän alueen vuoden 1955 asemakaava kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on, ettei kaavaa jää voimaan enää millekään alueelle. Aluerajaus on pyritty tarkistamaan mm. vanhojen kumoamis- ja kaavakarttojen sekä kaavaindeksin perusteella. Alueelle on valmistunut vuonna 2008 osayleiskaava, jossa alueen maankäyttö on ratkaistu nykyaikaa silmällä pitäen. Vanhasta detaljikaavasta puuttuvat esimerkiksi kaikki kulttuuri- ja suojeluarvoja käsittelevät asiat. Voimassa oleva asemakaava käytännössä sekoittaa tilannetta myös rakennuslupamenettelyn näkökulmasta (poikkeamiset asemakaavasta).

Millekään kumoamisalueelle ei ole kiireellistä laatia myöskään uutta asemakaavaa ainakaan rakentamispaineen näkökulmasta, mutta Tervaniemen alueella (vanha posti ja Domanderin talo) alueen maankäyttöä on tarkoitus tarkastella lähiaikoina kokonaisuutena, johon kuuluu laajempi osa kirkonkylää. Aluksi alueelle on tarkoitus hakea kehittämisnäkökulmia (mm. kulttuurihistoria, matkailu, yms.), jonka jälkeen laaditaan asemakaava. Alueen kulttuurihistoriallisien arvojen päivittäminen sekä muiden toimintojen yhteensovittaminen detaljikaavatasolle vaatii työstämistä laajemman tutkimuksen, vuorovaikutuksen ja suunnittelun pohjalta.

Kaavaratkaisulla kumotaan viher-/maatalousaluetta 16,06 ha, asuinalueiksi varattua aluetta 18,57 ha, venevalkama-aluetta 0,51 ha. Tie/katualuetta kumoutuu 1,82 ha ja vesialuetta kumoutuu 9,23 ha.

Rakennusoikeuden määrää ei ole rakennussuunnitelmassa osoitettu.

Aloite Kirkonkylän alueen v. 1955 asemakaavan kumoamiseen on tullut kunnalta.

Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Kaavan nähtävilläolosta tulee tiedottaa julkisella kuulutuksella.  Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita voidaan lisäksi tiedottaa kaavan nähtävilläolosta kirjeitse.

Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI Jarmo Mäkelä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
  2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
  3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
  2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
  3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.