Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kurkilahden alueen asemakaava / Ehdotus

MjuDno-2018-268

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, jenni.oksanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta keskustan kehittämisen hanketta. Yleisesti ottaen myös Mäntyharjun kunnan kokonaiskehityksen kannalta on tärkeää, että kaavat ovat ajanmukaisia. Alueella on voimassa Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava (Kv 13.11.2008). Kaavan laatijaksi on valittu Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä.

Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018.

Suunnittelutyön alkuvaiheen aikana on kaavoittajan ja kunnan virkamiestyöryhmän toimesta listattu seuraavia tavoitteita ja selvityskohteita suunnittelualueelta:

 • Kunnantalon kortteli kunnan hallinnollisena ja liike-elämän tehokkaana keskuksena 
 • Rautatieaseman palvelualue
 • Kunnan venesataman siirto
 • Asematien muuttaminen yleisestä tiestä kaduksi
 • Virkistysreittien, venesataman ja uimarannan ym. toiminnan yhteensovittaminen
 • Hyvin säilyneen virastokeskuksen uusiokäyttö ja arvojen turvaaminen
 • Entisen kenkätehtaan alueen tulevaisuus 
 • Kenkätehtaanniemen kehittäminen matkailualueena 
 • Muiden jo rakennettujen alueiden täydennysrakentaminen
 • Nykyisen kiinteistöjaotuksen huomiointi alue- ja tonttirajauksissa
 • Vanhentuneiden kaavamääräysten päivitys MRL:n mukaisiksi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 23.3.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville (MRL 62 ja 63 §). 

Päätös

Hyväksyttiin.

Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

Sihteeri Raili Rimaila poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (HallintoL § 28 kohta 1). Sihteerinä tämän asian aikana toimi esittelijä, tekninen johtaja Tapio Montonen.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 12.8.2020 päivätyn alustavan kaavaluonnosaineiston (kaavakartta ja -määräykset).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 7.6. – 9.7.2018. Samanaikaisesti pyydettiin viranomaislausunnot, ei mitään palautetta.

Nyt laadittavana oleva asemakaava on keskeinen osa kunnan keskustaajamaa, eikä sen tavoitteet olennaisesti poikkea voimassa olevasta osayleiskaavasta. Siitä huolimatta on päädytty laatimaan ensin alustava kaavaluonnos, jonka keskeisistä periaatteista ja päivitetyistä tavoitteista keskustellaan lautakunnassa ennen kaava-aineiston täydentämistä (selostusosa). Kaavan laatija esittelee ja vastaa kysymyksiin lautakunnan kokouksen aikana.

Kaava-alueen maanomistajia ja muita osallisia kuullaan vielä kaavan luonnos- sekä ehdotusvaiheen kuulemisten yhteydessä. Osallisten kuulemisesta ja vaikutusten arvioinnista on kerrottu lisää liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 12.8.2020 päivätyn Kurkilahden asemakaavan alustavan kaavaluonnoksen sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
 2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat selostusosalla ja teknisillä tarkennuksilla täydennettynä julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja
 3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaavanlaatija DI Jarmo Mäkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako on toimittanut kuntaan 6.10.2021 päivätyn Kurkilahden asemakaavan kaavaehdotusaineiston.

Tekninen lautakunta hyväksyi alustavan kaavaluonnoksen kokouksessaan 25.8.2020 § 49. Kaavaluonnos pidettiin MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.10. – 15.11.2020 ja siitä pyydettiin lausunnot asianosaisilta viranomaisilta. Kaavaluonnoksen nähtävillä olosta tiedotettiin kuulutuksella, joka julkaistiin kunnan verkkosivuilla ja Pitäjänuutisissa. Kaava-alueen maanomistajia sekä lähimpiä naapureita tiedotettiin kirjeitse.

Lausunnot saatiin seuraavilta viranomaisilta: Etelä-Savon pelastuslaitos 15.10.2020, Savonlinnan maakuntamuseo 20.10.2020, Etelä-Savon maakuntaliitto 6.11.2020, Pohjois-Savon ELY-keskus; liikenne- ja Infrastruktuuri - vastuualue 16.11.2020, Mäntyharjun rakennuslautakunta 17.11.2020, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 20.11.2020, Väylävirasto 20.11.2020, Etelä-Savon ELY-keskus 4.12.2020. Lisäksi saapui huomautuksia 7 kpl.

Kaavaan on tehty lausuntojen ja huomautusten perusteella tarkennuksia. Lausuntojen ja huomautusten referoinnit ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä 6. Viranomaisten lausuntojen perusteella on tarkennettu kaavaratkaisun teknisiä yksityiskohtia ja täydennetty kaavaselostusta. Suurin periaatteellinen muutos kaavaluonnokseen verrattuna on korttelin 355 ottaminen mukaan suunnittelualueeseen. Ote kaavaselostuksen liitteestä 6, vastine kohtaan 2:

Huomautuksista selkeästi suurin osa (nro:t 2, 3, 4, 5 ja 7) koski Kurkilahden länsirannan asemakaava-alueen rajausta ja ns. rantaraittia. Nykyisessä asemakaavassa alueella on puistoalue ja kunnalla olisi periaatteessa mahdollista pakkolunastaa se. Sen sijaan yleiskaavassa 2008 aluevaraus kerrostaloille ylettyy rantaan asti. Asemakaavan luonnoksessa kyseinen alue oli jätetty suunnittelun ulkopuolelle ja nykyisen asemakaavan varaan tuoreempia kehittämissuunnitelmia noudattaen.

Kaavoittaja lähetti keväällä 2021 kunnanvaltuuston jäsenille kyselyn koskien kyseistä rantaraittia. Vaikka vastausprosentti jäikin matalaksi, noin 70 prosenttia päättäjistä oli sillä kannalla, ettei pakkolunastukseen ryhdytä rantaraitin toteuttamiseksi. Näin ollen voidaan todeta, että nykyinen asemakaavaratkaisu on vanhentunut. Kaava-alueen rajaus ulotetaan nyt koskemaan koko korttelia 355 ja ns. rantaraitti poistetaan kaavasta yksityisiltä maanomistajilta. Alueen päämerkintä taajaman keskeisellä alueella säilyy kerrostalorakentamisessa (AK).

Seuraavaksi laadittu kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta sekä osallisia olisi tiedotettava kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.

Pykälän esittelyssä asiantuntijana oli läsnä Teams-yhteydellä Karttaako Oy:stä DI Jarmo Mäkelä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditut vastineet sekä 6.10.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat,
 2. hyväksyy, että kaavan pohjakarttaan ja johtoaluevarauksiin tehdään mahdollisesti teknisiä tarkistuksia ennen nähtäville laittoa,
 3. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi sekä
 4. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditut vastineet sekä 6.10.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat siten, että Koulutie palautetaan asemakaavatieksi,
 2. hyväksyy, että kaavan pohjakarttaan ja johtoaluevarauksiin tehdään mahdollisesti teknisiä tarkistuksia ennen nähtäville laittoa,
 3. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi sekä
 4. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.