Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 LISÄPYKÄLÄ: Terveyskeskuksen palo-osastointi / virheilmoitus (lisäpykälä)

MjuDno-2021-351

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on toteuttanut Terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus rakennushankkeen 2015-2016, jonka rakennusurakoitsijana ja päätoteuttajana on toiminut Maarakennus Suutarinen Oy. Kohteen vastaanottotarkastus on pidetty 2.9.2016. Rakennusvalvontaviranomaisen sekä paloviranomaisen lopputarkastus on suoritettu 31.8.2016.

Mäntyharjun kunta on toteuttanut koko rakennusta koskevat sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset vuoden 2020 aikana, jonka yhteydessä on havaittu palo-osastoinneissa virheitä ja puutteita. Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja on sopinut palomestarin kanssa suoritettavan katselmuksen helmikuussa 2021. Lisäksi sisäilma- ja paloteknisille korjauksille on todettu turvallisuus sekä terveellisyys perustein vaadittavan rakennusluvan Maankäyttö- ja rakennuslain tulkinnan perusteella.

18.2.2021 Mika Siitosen johdolla Mäntyharjun terveyskeskuksessa pidettiin 10.2.2021 paloturvallisuuskatselmus, missä keskityttiin erityisesti kiinteistön palo-osastojen osastoitavuuden tarkasteluun läpivientien osalta.

Rakennusten palo-osastointi suunnitellaan pääperiaatteeltaan siten, että eri kerrokset muodostetaan omiksi palo-osastoiksi, kiinteistön eri käyttötavat osastoidaan omiksi palo-osastoiksi ja poistumistiet omiksi palo-osastoikseen. Palo-osastoinnin tarkoituksena on rajoittaa palon ja savun leviäminen rakennuksessa, turvata poistuminen sekä helpottaa palokunnan sammutustoimia.
Terveyskeskuskiinteistön palo-osastosta toiseen kulkee viemäri- ja vesiputkia, sähkökaapeleita ja ilmanvaihtohormeja. Lisäksi eri aikaan rakennettujen osien liittymäpinnassa on palo-osastoinneissa epäjatkuvuuskohtia ja muutostöiden jäljiltä avoyhteyksiä palo-osastosta toiseen.
Tarkastus tehtiin silmämääräisesti ilman rakenteiden aukaisuja ja on todennäköistä, että tässä lausunnossa mainittuja havaintoja vastaavia puutteita on kiinteistössä vielä lisää.

Paloteknisille korjauksille on myönnetty Mäntyharjun kunnan rakennuslupa 6.4.2021, jonka vaatimuksena on MRL 151 § osittainen rakennuttajavalvonta sekä hyväksytty vastaava työnjohtaja sekä ilmanvaihdon työnjohtaja. Ilmanvaihdon, kiinteistöautomaation ja paloteknisten korjausten suunnitelmat tulee esittää rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kunkin työvaiheen toteuttamista. Ennen loppukatselmusta vaaditaan erityinen palotarkastus. Rakennusvalvontaviranomainen toteuttaa loppukatselmuksen.

Palotekniset korjauskohteet on kartoitettu koko rakennuksen alalta Insinööri Studio Oy toimesta huhtikuussa 2021. Korjauskohteita on A-, B- ja C-rakennusosien liittymissä ja rakennusosien väli- ja yläpohjissa sekä osastoivissa väliseinissä lukuisia määriä. Kartoituksen perusteella lähes kaikissa rakennuksen palokatkoissa on jotain huomautettavaa, pois lukien arkistot.

Korjaussuunnitelmat laaditaan periaatedetalji suunnitelmiksi ja paikannuskaaviot laaditaan työn toteuttamisen sekä laadunvalvonnan tueksi. Korjaustoimenpiteet tullaan korjaamaan selkeimpien virheiden ja rakennusosien palo-osastointien osalta ensimmäisessä vaiheessa, jonka jälkeen voidaan keskittyä yksittäisten johtojen ja pienten putkien läpivienteihin.

Korjaussuunnittelu kokonaisuudessaan ja korjaustoimenpiteet ajoittuvat loppuvuoden 2021 ajalle.

Kaikista palo-osastoinneista laaditaan toteutuksen tarkastusasiakirja ja dokumentoidaan palo-osastointi kohteessa palo-osastoinnin välittömään läheisyyteen.

Mäntyharjun kunta asettaa työlle erillisen MRL §151 mukaisen asiantuntijan laadunvalvojan, joka laatii korjaustoimenpiteistä tarkastusasiakirjan sekä laadunvarmistusraportin. Urakoitsijaa velvoitetaan kohdekohtaisen korjaustyömaapäiväkirjan ylläpitämiseen palo-osaston korjauskohteittain.

Paloteknisten korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on laadittu arvioimalla palo-osastokorjauksen keskimääräinen hinnoittelu rakennusosan suurempien korjausten osalta sekä arvio pienempien yksittäisten korjausten osalta. Kokonaiskustannusarvion on 95000 euroa sisältäen suunnittelu- ja valvontakustannukset. Kustannusarvio muodostuu suunnittelu- ja valvontakustannuksista arviolla 20.000 euroa sekä työ- ja materiaalikustannuksista 75.000 euroa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essote on lausunnossaan 25.3.2021 vaatinut Mäntyharjun kuntaa toteuttamaan viipymättä paloturvallisuuskorjaukset.

Mäntyharjun kunnan teknisen johtajan käsityksestä palo-osastointien virheet ja puutteet kuuluvat Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 2015-2016 rakennusurakoitsijan sekä päätoteuttajan takuuajan jälkeiseen urakoitsijan vastuuseen rakennusalan yleisten sopimusehtojen pykälän 30 § perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. päättää vaatia Terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusurakoitsijalta / urakan päätoteuttajalta virheselvitystä YSE 30 § vastuusta paloturvallisuus virheistä ja puutteista 15.6.2021 mennessä
 2. valtuuttaa teknisen johtajan käyttämään muita asiantuntijoita asian vaatimissa oikeudellisissa ja teknisissä asioissa vastuuasioiden ratkaisemiseksi
 3. merkitsee tiedoksi Essoten vuokralaisen lausunnon vaatimukset
 4. merkitsee tiedoksi korjaustöiden suunnittelu- ja korjaustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Korjausmääräys 18.2.2021 Mika Siitosen johdolla Mäntyharjun terveyskeskuksessa pidettiin 10.2.2021 paloturvallisuuskatselmus, missä keskityttiin erityisesti kiinteistön palo-osastojen osastoitavuuden tarkasteluun läpivientien osalta.
Rakennusten palo-osastointi suunnitellaan pääperiaatteeltaan siten, että eri kerrokset muodostetaan omiksi palo-osastoiksi, kiinteistön eri käyttötavat osastoidaan omiksi palo-osastoiksi ja poistumistiet omiksi palo-osastoikseen. Palo-osastoinnin tarkoituksena on rajoittaa palon ja savun leviäminen rakennuksessa, turvata poistuminen sekä helpottaa palokunnan sammutustoimia.
Terveyskeskuskiinteistön palo-osastosta toiseen kulkee viemäri- ja vesiputkia, sähkökaapeleita ja ilmanvaihtohormeja. Lisäksi eri aikaan rakennettujen osien liittymäpinnassa on palo-osastoinneissa epäjatkuvuuskohtia ja muutostöiden jäljiltä avoyhteyksiä palo-osastosta toiseen.
Tarkastus tehtiin silmämääräisesti ilman rakenteiden aukaisuja ja on todennäköistä, että tässä lausunnossa mainittuja havaintoja vastaavia puutteita on kiinteistössä vielä lisää.

Paloteknisille korjauksille on myönnetty Mäntyharjun kunnan rakennuslupa 6.4.2021, jonka vaatimuksena on MRL 151 § osittainen rakennuttajavalvonta sekä hyväksytty vastaava työnjohtaja sekä ilmanvaihdon työnjohtaja. Ilmanvaihdon, kiinteistöautomaation ja paloteknisten korjausten suunnitelmat tulee esittää rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kunkin työvaiheen toteuttamista. Ennen loppukatselmusta vaaditaan erityinen palotarkastus. Rakennusvalvontaviranomainen toteuttaa loppukatselmuksen.

Palotekniset korjauskohteet on kartoitettu koko rakennuksen alalta Insinööri Studio Oy toimesta huhtikuussa 2021. Korjauskohteita on A-, B- ja C-rakennusosien liittymissä noin 25 kpl ja rakennusosien väli- ja yläpohjissa sekä osastoivissa väliseinissä useita satoja kappaleita. Kartoituksen perusteella lähes kaikissa rakennuksen palokatkoissa on jotain huomautettavaa, pois lukien arkistot.

Korjaussuunnitelmat laaditaan periaatedetalji suunnitelmiksi ja paikannuskaaviot laaditaan työn toteuttamisen sekä laadunvalvonnan tueksi. Korjaustoimenpiteet tullaan korjaamaan selkeimpien virheiden ja rakennusosien palo-osastointien osalta ensimmäisessä vaiheessa, jonka jälkeen voidaan keskittyä yksittäisten johtojen ja pienten putkien läpivienteihin.

Korjaussuunnittelu kokonaisuudessaan ja korjaustoimenpiteet ajoittuvat loppuvuoden 2021 ajalle.

Kaikista palo-osastoinneista laaditaan toteutuksen tarkastusasiakirja ja dokumentoidaan palo-osastointi kohteessa palo-osastoinnin välittömään läheisyyteen.

Mäntyharjun kunta asettaa työlle erillisen MRL §151 mukaisen asiantuntijan laadunvalvojan, joka laatii korjaustoimenpiteistä tarkastusasiakirjan sekä laadunvarmistusraportin. Urakoitsijaa velvoitetaan kohdekohtaisen korjaustyömaapäiväkirjan ylläpitämiseen palo-osaston korjauskohteittain.

Paloteknisten korjaustoimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on laadittu arvioimalla palo-osastokorjauksen keskimääräinen hinnoittelu rakennusosan suurempien korjausten osalta sekä arvio pienempien yksittäisten korjausten osalta. Kokonaiskustannusarvion on 95000 euroa sisältäen suunnittelu- ja valvontakustannukset. Kustannusarvio muodostuu suunnittelu- ja valvontakustannuksista arviolla 20.000 euroa sekä työ- ja materiaalikustannuksista 75.000 euroa.

Talousarviossa on varattu terveyskeskuksen korjauksille 5.000 euron määrärahavaraus äkillisten vikojen korjauksiin. Essote vuokrasopimuksen mukainen vuosittainen ylläpitovuokran kunnossapitovuokraosuus on 49.920 euroa vuodessa korjausvastuun täyttämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy osaltaan terveyskeskuksen käyttötalouden lisämäärärahan 95.000 euroa  ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi
 2. merkitsee tiedoksi vuosittaisen ylläpidon kunnossapitovuokran 49.920 euroa korjausvastuun täyttämisen ja talousarvio määrärahavarauksen erotuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2021 talousarvioon käyttötalousosaan kohtaan terveyskeskus 95 000 € talousarvion muutoksen (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätökseen lisättiin Markku Lamposen esittämä toivomusponsi:
Kunta selvittää urakoitsijan vastuut havaituista virheistä ja korvausvelvollisuudesta.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. tekee vuoden 2021 talousarvioon käyttötalousosaan kohtaan terveyskeskus 95 000 € talousarvion muutoksen (lisäys) ja
 2. merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen päätökseen lisätyn toivomusponnen: Kunta selvittää urakoitsijan vastuut havaituista virheistä ja korvausvelvollisuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Kuvaus

Tekninen johtaja on 22.2.2021 tekemällään päätöksellä tilannut Rakennusyhtymä Putkinen Oy:ltä terveyskeskuksen rakenteelliset sisäilmakorjaukset yksikköhintaperusteisena tavoitehintaurakkana. 10.2.2021 suoritetussa paloturvallisuuskatselmuksessa on käynyt ilmi tarvetta palo-osastointien korjaustoimenpiteisiin. Korjaukset ovat kiireellisiä ja on katsottu aiheellisiksi suorittaa ne sisäilmakorjausten yhteydessä.

6.5.2021 olleessa työmaakokouksessa on todettu, että rakennusurakoitsija hankkii palokatkokorjausten aliurakoinnin ja laskuttaa tilaajaa sopimuksen mukaisesti. Palotekniset korjaukset B-osalla laskutetaan yksikköhinta työsuorituksina toteutuneiden määrien mukaisesti. Muistiossa mainitaan, että tilaaja laatii tilaukset viranhaltijapäätöksinä, mutta palokatkokorjausten osalta päätös on tuolloin jäänyt tekemättä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy työmaakokouksen muistion mukaisesti Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n Palokatkotukku Parkkinen Oy:ltä alihankintana tilaamat palokatkojen korjaustoimenpiteet.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy työmaakokouksen muistion mukaisesti Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n Palokatkotukku Parkkinen Oy:ltä alihankintana tilaamat palokatkojen korjaustoimenpiteet, koska teknisen johtajan viranhaltijapäätös keväältä puuttuu.

Valmistelija

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Asianajaja Kalle Lyytinen on Mäntyharjun kunnan toimeksiannosta laatinut virheilmoituksen Terveyskeskuksen  rakennusurakoitsijalle rakennusurakasta vuosina 2015-2016. (11.6.2021). Virheilmoitukseen on saatu rakennusurakoitsijan vastine (8.9.2021). Asianajaja Lyytinen on perehtynyt urakoitsijan vastineeseen ja selvittänyt vastineessa esitettyihin kiistämisväitteisiin ja esittää, että Mäntyharjun kunnan ei tule luopua vaatimuksistaan urakoitsijaa kohtaan. Jatkotoimenpiteenä  asianajaja Lyytinen ehdottaa, että kunta lähettää urakoitsijalle virheilmoituksen täydennyksen, jossa esitetään näyttö urakoitsijan kiistämisperusteiden virheellisyydestä. Samalla esitetään korvausvaatimus korjauksista syntyvien kustannusten perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää

 1. lähettää Maarakennus Suutarinen Oy:lle virheilmoituksen täydennyksen, jossa esitetään näyttö urakoitsijan kiistämisperusteiden virheellisyydestä
 2. esittää korvausvaatimuksen rakennusvirheiden korjauksista syntyvien kustannusten perusteella.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää, ettei ota asiaa käsittelyyn tässä kokouksessa.