Tekninen lautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Oikaisuvaatimus / Ammattimies_liikuntapaikat ja kiinteistöt

MjuDno-2021-599

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Jonne Lantiainen on toimittanut 30.9.2021 sähköpostilla Mäntyharjun kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimuksen, joka koskee teknisen johtajan henkilöstöpäätöstä 16.9.2021 § 13.

Oikaisuvaatimuksessa viitataan Yhdenvertaisuuslakiin: Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 LUKU 3 Pykälä 12 , 13.

"12 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa

Erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palvelukseen otettaessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

Ikään tai asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on lisäksi oikeutettua, jos kohtelulla on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita koskeva tavoite taikka jos erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.

13 § Välillinen syrjintä

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia."

Tekninen johtaja on laatinut haastattelut suorittaneiden Sini Kauppisen ja Mikko Lyytikäisen kanssa vastineen oikaisuvaatimukseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen Ammattimiehen valinnasta.

Päätös

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen Ammattimiehen valinnasta.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä