Tekninen lautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Ahma ympäristö Oy:

  • Jätevesitutkimus 14.11.2017
  • Särkimäen kaatopaikan velvoitetarkkailu vuonna 2017 / 28.11.2017
  • Särkimäen kaatopaikan kaivo K7, testausseloste 13.11.2017
  • Särkimäen kaatopaikan pohjavesitarkkailu, vesistötutkimus 4.12.2017
  • Särkimäen kaatopaikan suoto- ja purkuvesistötutkimus 13.11.2017

Kunnanhallituksen päätös 6.11.2017 § 204 / Hallintosääntö, päätösvallan delegointi, maanvuokrasopimusten hyväksyminen

Kunnanhallituksen päätös 6.11.2017 § 205 / Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan pidentäminen 2018-2019

Sivistyslautakunnan päätös 7.11.2017 § 78 / Kirkonkylän koulun peruskorjaus, lausunto hankesuunnitelmasta

Etelä-Savon maakuntaliitto 12.12.2017 / Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman

Takuutarkastuksen pöytäkirja 20.11.2017 / Särkimäen kaatopaikan sulkeminen, peittorakenteet

Takuutarkastuksen pöytäkirja 23.11.2017 / Itäsimunantien rakentaminen

Kymen jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 24.11. - 11.12.2017 (13 kpl)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).