Tekninen lautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Metsästysvuokrasopimus / Toivolan Erä ry

MjuDno-2015-145

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Toivolan Erä r.y. on hakenut toistaiseksi voimassa olevaa metsästysvuokraoikeutta seuraaville tiloille:

Pyhäniemi 507-414-1-198 (44,89 ha)
Metsälä 507-431-4-55 (23,14 ha)
Hirvelä 507-431-11-131 (8,05 ha)
Hievelä 507-431-11-116 (2,62 ha)


Tilojen pinta-ala on yhteensä 78,70 ha.

Kunnanhallitus on 6.11.2017 § 204 delegoinut maanvuokrasopimusten hyväksymisen tekniselle johtajalle silloin kun vuokrasopimus on voimassa enintään viisi vuotta ja tekniselle lautakunnalle silloin kun vuokrasopimus on voimassa yli viisi vuotta ja kun kysymyksessä ei ole kaavamerkinnältään Y = yleisten rakennusten korttelialue.

Metsästystä varten maa-alueet vuokrataan aiemman käytännön mukaisesti toimivalle rekisteröidylle metsästysseuralle, jonka maa-alueisiin ne parhaiten soveltuvat ja vuokrasopimus koskee kaikkea metsästystä. Metsätalouden kannalta kunta pitää tärkeänä, että vuokra-alueella harjoitetaan myös hirvenmetsästystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

  1. yllämainittujen tilojen metsästysoikeus vuokrataan vastikkeetta Toivolan Erä r.y.:lle,
  2. tekninen johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan sopimus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toivolan Erä r.y.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.