Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tekniset palvelut / organisaatiomuutokset

MjuDno-2020-344

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan 1.6.2017  voimaan tulleessa hallintosäännössä on määritelty kunnanhallitukselle ja lautakunnille oman toimialan organisaation määräämisestä tai mikäli hallintosäännössä asiasta ei ole määrätty, asiasta päättää kunnanhallitus.
Hallintosäännön 14 § on kirjattu toimialojen organisaatio ja tehtävät. Teknisen toimialan toimialajohtaja on tekninen johtaja ja tulosalueille on nimetty tulosalueiden vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöiden nimikkeissä on muutostarpeita nykyiselläänkin, kuten myös  Mäntyharjun kunnan tehtävissä ja toimissa toimivien työntekijöiden tehtävänkuvaukset on päivitettävä. 

Tekninen toimiala on laatinut YT-menettelyn yhteydessä esityksen toiminnan tehostamisesta ja säästöistä vuosille 2020 ja 2021, joka on käsitelty YT-menettelyssä myös organisaatiomuutoksen osalta. Tekninen toimiala kehittää ja tehostaa toimintaa alla mainitulla organisaatiomallilla ja tavoitteena on toteuttaa organisaatiorakenteen muutos siten, että toiminta uusien tehtävänkuvausten perusteella on täydessä toiminnassa viimeistään vuoden 2021 aikana.

Teknisen toimialan organisaatiorakenteen muutokset toiminnan tehostamiseksi:

 • Tekninen johtaja, johtava viranhaltija, tehtävänkuvaus päivitetään.
  - Teknisen toimialan palveluorganisaation johtaminen, palveluverkoston hankinta ja sopimukset, hankintasuunnittelu, investointihankkeiden pitkäntähtäimen suunnittelu, investointien ja korjaushankkeiden  tarveselvitysten ja hankesuunnittelun johtaminen, kustannusarviot, rakennuttaminen ja valvonta, hankkeiden organisointi, varautuminen – valmiussuunnittelu, alueyhteistyö ja liikennejärjestelmät, kiinteistökehitysstrategian päivitys, asiakirjojen sekä omaisuuden hallintajärjestelmät (Sokopro ja Granlund), ilmasto- ja energia-asiat, prosessien kehittäminen, sijoitus- ja tapahtumien luvat, vaaditut lausunnot, kiinteistöjen turvallisuusohjeet ja järjestelyt teknisen toimen osalta, Vuokramääritykset ja -neuvottelut.
 • Kiinteistökehityspäällikkö, uusi toimi, koulutusvaatimus ja tehtävänkuvaus.
  - Louhi-väestötiedon käyttö ja kaavat. Kaavoitus (johtaminen), kiinteistötiedot (Haahtela), vuokrasopimusten hallinta ulkoiset ja sisäiset, kiinteistökehitysstrategian raportointi, kiinteistökehitystehtävät, metsäomaisuuden hoito, yksityistiet. Prosessinomistajan hankintatehtävät.
  - Koulutusvaatimus maanmittausinsinööri AMK, ympäristötekniikan insinööri AMK tai vastaava sekä tarvittava työkokemus.
 • Ylläpitopäällikkö, uusi toimi, koulutusvaatimus ja tehtävänkuvaus.
  - Granlund omaisuuden hallinnan käyttö. Korjaustarveselvitykset, kunnossapidon pitkäntähtäimen suunnittelu ja ohjelmointi, kiinteistöjen huoltokirjat elinkaarelle, ajantasapiirustukset, talotekniikka ja sisäolosuhteiden seuranta, hiilijalanjälki (energiasäästöt), jätehuollon järjestäminen. Rakenteiden kunnossapidon pitkäntähtäimen suunnittelu ja hoitosuunnitelmat (kadut, puistot, yleiset alueet), hulevedet. Liikuntapaikkojen ylläpidon palvelutason määritykset. Ulkoalueiden, rakennusten ja liikuntapaikkojen ylläpidon työnjohtajien esimiestehtävät. Energiasopimusten hallinta. Prosessinomistajan hankintatehtävät. Turvallisuuspalvelut - hälytys, vartiointi, turvatekniikan ylläpito.
  - Koulutusvaatimus Talotekniikan (lvi, sähkö- ja/tai automaatio) insinööri sekä tarvittava työkokemus.
 • Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, toimi ja tehtävänkuvaus päivitetään.
  - Siivouspalvelut, ruokahuoltopalvelut ja muut palvelut, auditointitehtävät sekä mahdolliset palvelusopimusten hallinnan avustavat tehtävät. Prosessinomistajan hankintatehtävät.
  - Koulutusvaatimus Restonomi AMK sekä vastaava palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutus sekä tarvittava työkokemus ruoka- ja siivouspalvelujen johtamisesta. 
 • Palvelupäällikkö, toimi ja koulutusvaatimus sekä tehtävänkuvaus päivitetään.
  - Asiakirjahallinnon vastaavan tehtävät, hankinnat ja hankintasopimusten hallinta, osavuosiraportit ja kustannusten koontiraportit, teknisen lautakunnan valmistelevat tehtävät, prosessien avustavat tehtävät.
  - Arkistointi = arkistointivastuu prosessin omistajalla ja valvontavastuu arkistosihteerillä.
 • Rakennustarkastaja, viranhaltija.
  - Neuvonta ja ohjaaminen, rakennusluvat, poikkeamisluvat, katselmukset/tarkastukset, rakennusrekisteri, pysyväisarkistointi. Teknisen johtajan sijainen. Prosessinomistajan hankintatehtävät. Naapurikunta yhteistyön kehittäminen rakennusvalvonnan tehtävissä.
 • Vesihuoltomestari, toimi, tehtävänkuvaus päivitetään.
  - Vesihuolto, jätevesi, vesiensuojelu, vesihuollon kehittäminen ja asiakkaiden hankinta. Liittymälausunnot. Hulevesijärjestelmän ylläpito kuntatekniikalle. Naapurikunta yhteistyö resurssien puitteissa.
 • Kunnossapidon työnjohtaja nimike muutetaan kiinteistönhoidon työnjohtajaksi.
  - Ulkoalueiden ja rakennusten ylläpidon työnjohdon tehtävät sekä ostopalvelun valvontatehtävät, kiinteistönhoitajien lähiesimies, kohdevastaavan tehtävät, ylläpidon yleiset tehtävät, ylläpidon työturvallisuustehtävät. Prosessinomistajan avustavat hankintatehtävät.
 • Maankäyttöinsinööri, viranhaltija poistuu organisaatiosta.
 • Kiinteistöpäällikkö, toimi poistuu organisaatiosta.
 • Kunnossapitopäällikkö, toimi poistuu organisaatiosta.
 • Tuotantopäällikön nimike muutetaan ruoka- ja puhtauspalvelupäälliköksi.
 • Kunnossapidon työnjohtajan nimike muutetaan kiinteistönhoidon työnjohtajaksi.

Teknisen toimialan resurssia vähennetään organisaatiomuutoksessa kunnossapitopäällikön toimi.

Teknisen toimialan organisaation muutoksessa ja kehittämisessä palkkauksen ja työn arvioinnin työkaluina käytetään KVTES ja TS-kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen antamia ohjeistuksia. Organisaation muutoksessa vastuutehtävien palkkausta tarkistetaan yhdenmukaiseksi määrärahojen puitteissa huomioiden tehtäväkuvaukset, vastuu, koulutusvaatimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanhallitus

 1. Hyväksyy teknisen toimialan organisaation kehittämisen YT-menettelyyn toimitetun esityksen sekä kuvauksen perusteella.
 2. Hyväksyy teknisen toimialan resurssin vähenemisen kunnossapitopäällikön toimen osalta.
 3. Hyväksyy teknisen toimialan päällikkötason palkkausten tarkistamisen tehtävänkuvausten, vastuun sekä koulutusvaatimusten sekä KVTES ja TS-kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ohjeistusten mukaisesti määrärahojen puitteissa.
 4. Lakkauttaa maankäyttöinsinöörin viran teknisen toimialan organisaatiomuutoksen perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen edustaja Seppo Hujanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.