Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Aloite / Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito / KH otto-oikeus / tek.ltk

MjuDno-2023-571

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Eräät kunnanhallituksen jäsenet ovat tehneet aloitteen Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpidon uudelleen käsittelemiseksi teknisessä lautakunnassa.
Tekninen lautakunta on 2.5.2023 § 43 jättänyt Toivolan jääkiekkokaukalon pois kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista. 

Aloitteessa esitetään, että kaukalon ylläpitoa jatkettaisiin yhteistyössä Toivolan kylän asukkaiden kanssa.

Päätöksessä ylläpidettävistä liikuntapaikoista olevassa liitteessä, jossa kohteet on listattu, todetaan: Kunnan omistamilla maa-alueilla olevia kohteita voidaan luovuttaa seurojen, yhdistysten tai yksityishenkilöiden ylläpitoon liikuntapaikkoina. Kohteista tehdään kirjallinen sopimus. Esimerkkikohteita joissa sopiminen mahdollista: - Vapaa-ajan kentät (voidaan myös jäädyttää) - ranta-alueet (uiminen, retkeily, venepaikat)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

Tekninen lautakunta päättää, että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

Tekninen lautakunta päättää myös luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

Tekninen lautakunta päättää, että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-autolla tehtävän pohjien jäädytyksen luistelukentälle..

Päätös

Tekninen lautakunta totesi, että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

Tekninen lautakunta päätti, että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

Tekninen lautakunta päätti myös luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

Tekninen lautakunta päätti, että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-autolla tehtävän pohjien jäädytyksen luistelukentälle.

Kuvaus

Kokouksen aluksi Heta Jukola esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen 7.11.2023 § 79 Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito / sähkö- ja siirtomaksun laskuttaminen sopimuskumppanilta.
Antti Hyyryläinen kannatti esitystä.


Kuntalain 92 §
- 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen
- 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä
- 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätös käsiteltäväksi ottamisesta on tehtävä 7 arkipäivän sisällä ottokelpoisen päätöksen tiedoksi saattamisesta.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä 7 arkipäivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

 

Seppo Hujanen esitti, että kunnanhallitus ei ota asiaa käsittelyyn.
Toni Maczulskij kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asian ottaminen käsittelyyn vaatii enemmistön.

Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava nimenhuutoäänestys, jossa 
Seppo Hujasen esitystä kannattavat äänestävät JAA (asiaa ei oteta kunnanhallituksen käsittelyyn) ja
Heta Jukolan esitystä kannattavat äänestävät EI (asia otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn).

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista
JAA-ääniä 3: Seppo Hujanen, Sari Lantta, Toni Maczulskij
EI-ääniä 6: Antti Hyyryläinen, Tapio Hämäläinen, Heta Jukola, Piia Mäkilä, Jaana Partio, Jonna Pöysti.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on päättänyt ottaa asian käsittelyyn.

Keskustelussa Jonna Pöysti esitti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunta tarkastelee asian ottaen huomioon muiden liikuntapaikkojen yhdenvertaisuuden.
Useat kannattivat Pöystin esitystä.

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanhallitus palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

 

Asia käsiteltiin §:n 213 käsittelyn jälkeen ennen §:n 214 käsittelyä.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus palautti aloitteen uudelleen valmisteluun ja käsittelyyn tekniselle lautakunnalle. Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito / Sähköenergian ja sähkön siirtomaksun laskuttaminen sopimuskumppanilta. Lautakunnan tulee tarkastella asiaa ottaen huomioon muiden liikuntapaikkojen yhdenvertaisuuden.

Tekninen lautakunta teki 2.5.2023 yksimielisen päätöksen ylläpidettävistä liikuntapaikoista. Päätöstä ylläpidettävistä liikuntapaikoista ei ollut aiemmin tehty. Päätöksellä selkeytettiin tilannetta liikuntapaikkojen osalta ja perimätietona suullisen tiedon varassa olleet kohteet saivat myös jonkin määritelmän. Päätöksen liitteenä olleessa listauksessa sallittiin kunnan omistuksessa olevien liikuntapaikoiksi soveltuvien kohteiden luovuttaminen kirjallisella sopimuksella kolmansien osapuolten ylläpidettäväksi liikuntapaikoiksi.

Listauksen ulkopuolella ei ole yhtään kohdetta, joita kunta tukisi sähkön tai ylläpidon osalta. Vastaavasti eri puolilla kuntaa on sekä sisäliikuntaan että ulkoliikuntaan soveltuvia kohteita, joista osa on ylläpidossa talkootyönä. Toivolan kenttää päätettiin jo 7.11.2023 päätöksen mukaisesti avustaa luovuttamalla sopimuskumppanille jääkiekkokaukalo ja jäänhoitokone sekä avustaa ylläpitoa järjestämällä alkujäädytykseen tarvittava kuorma-autolla tuotava vesikuorma. Lisäksi päätettiin järjestää kentän valaistukselle ja vesipumpulle sähkö vieressä kulkevasta katuvalolinjasta. Myös valaistus uusitaan energiatehokkaille led-valaisimille. Sähkön osalta ei sopimuskumppanille olisi tullut kuin energia- ja siirtomaksu. Perusmaksu jäisi kokonaan katuvalaistukselle. Valaistuksen (4 x 300W) kulutus olisi siis hieman yli 1 kW tunnissa. Arvio energian hinnasta siirtomaksuineen on tällä hetkellä 10-13 c/kWh (Hansel salkunhoitoraportti 10/2023). Vaikka valot palaisivat käyttäjämääristä riippumatta yhtäjaksoisesti esim. 16-22 (toki hämäräkytkin tarpeen mukaan rajoittaisi valoisaan aikaan valojen palamista) olisi päiväkustannus alle 1€:n. Luistelukauden pituus luonnonjäillä vaihtelee vuosittain.

Tasapuolisen kohtelun perusteella sähkön maksaminen yhteen kohteeseen tarkoittaisi sitä, että sähkö tulisi maksaa mahdollisesti usealle muullekin kohteelle. Toivolan kentällä on jo olemassa toimivat puitteet toiminnan järjestämiselle. Ylläpitovastuun siirtämisestä ei aiheudu kunnalle lisäkuluja. Kentän ylläpito on aiemmin maksanut kunnalle 7 000€ - 12 000€/vuosi.

Kunnassa on olemassa järjestelmät, liikunnan toiminta-avustus ja liikunnan kohdeavustus, joilla tuetaan Mäntyharjulaisten yhdistysten toimintaa esimerkiksi liikuntapaikkojen ylläpidossa. Avustuksesta päättää ja avustuksen myöntää sivistyslautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Teknien lautakunta pitää aiemman päätöksensä voimassa.

1. Tekninen lautakunta toteaa,​ että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

2. Tekninen lautakunta päättää,​ että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

3. Tekninen lautakunta päättää luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

4. Tekninen lautakunta päättää,​ että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-​autolla tehtävän pohjan jäädytyksen luistelukentälle..

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.