Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (2.11.-14.11.2023).

tekninen johtaja
Yleinen päätös:
§ 15 Varastosiirto- ja kustannusten korvauspäätös / 070-BLF, 10.11.2023
§ 16 Romuajoneuvon siirtopäätös, palanut ajoneuvo Viitosraitti, 10.11.2023
§ 17 Korvauspäätös / XII-898, 10.11.2023
§ 18 Korvauspäätös / YBZ-213, 10.11.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)