Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talousarvio 2024 / tekninen lautakunta

MjuDno-2023-542

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.7.2023 § 141 antanut talousarvion 2024 menoraamit. Teknisen lautakunnan menoraami (Ulkoinen/brutto) on vuodelle 2024 4 792 460 €. Liitteenä olevan teknisen lautakunnan talousarvion 2024 käyttötalousosan ulkoiset (menoraamin mukaiset) toimintakulut ovat 4 649 790€.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin toimintatuotot ovat 5 714 140 €, toimintakulut ovat -5 525 690 € ja toimintakate 188 450 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2023-2026 (liite).

Investoinnit on esitetty vuosille 2024-2026 (liite).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2024 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2024- 2026 sekä investointisuunnitelman vuosille 2024- 2026
  2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Tekninen lautakunta

1. hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1-2 muutoksella, että talousarvioon 2024 investointiohjelmaan suunnitelmavuodelle 2025 lisätään kohtaan Miekankoski 135.000 euroa;

2. oikeutti teknisen johtajan tekemään liitteisiin tekniset tarkastukset.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)