Tekninen lautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kolmannesvuosiraportti 30.4.2018 / Tekninen lautakunta

MjuDno-2018-332

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.1.2018 § 3 hyväksynyt talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeet.

Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4 "Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi" mukaan toimialajohtajien tulee antaa kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttöön kuun 15. päivään mennessä ajantasainen tieto toimialansa talouden toteutumisesta edellisen kuukauden osalta. Taloushallinto toimittaa toimialoille seurantaa varten tarvittavat raporttipohjat. 

Talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna.

Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1 - 4 / 2018.

Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus.

Osiossa C esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso. 

Talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun välillä 80,0 % pienempänä kuin on tasaisesti budjetoitu. Alitusta on 202 183 €. Tulot tasaantuvat loppuvuodesta talousarvion mukaiseksi. Tulojen toteuma 809 717 €.

Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 93,9 % arvioidusta. Alitusta on 33 744 €. 

Palvelujen ostot ovat 105,3 %, 24 983 € yli arvion. Aineet, tavarat, tarvikkeet 112,5 %, 57 470 € yli arvion. Yksityisteiden avustuksia ei ole vielä maksettu. Muut toimintakulut 70,8 %, 15 192 € alle arvion. 

Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tarkastelujaksolla 99,0 %. Toimintakulut ovat 16 483 € alle arvioidun. Menojen toteuma 1 576 760 €.

Kolmannesvuosiraportin ennusteen mukaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. Pieni ylitysriski on olemassa energiakustannusten osalta jotka pystyttäneen kattamaan lautakaunnan talousarvion sisältä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja saattaa sen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.