Tekninen lautakunta, kokous 23.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kallaveden rantaosayleiskaava

MjuDno-2015-260

Valmistelija

  • Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, jenni.oksanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kallaveden rantaosayleiskaavan laatiminen on käynnistetty vuonna 2010. Liitteenä teknisen lautakunnan aikaisemmat käsittelyt 7.12.2010 § 63 ja 10.12.2013 § 69.

Vuonna 2010 käynnistyneen Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnos on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena (MRL72 §), mikä nopeuttaa rakennuslupien käsittelyä, kun erillistä poikkeamislupaa ei tarvitse vaan rakennuslupa harkinta voidaan tehdä suoraan yleiskaavan perusteella.

Suunnittelu kohdistuu pääsääntöisesti yli 2 hehtaarin kokoisiin vesialueisiin ja niiden noin 200 metrin levyiselle ranta-alueille. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluu joitakin ranta-alueen läheisyydessä sijaitsevia alueita ja muutama pienempi lampi, jotka on maanomistajan toiveesta sisällytetty kaava-alueeseen.

Osayleiskaavassa on määritetty kiinteistö- ja maanomistajakohtainen rakennusoikeus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi (tila- kohtaiset tulokset on esitetty mitoitustaulukossa). Uusia rantarakennuspaikkoja on osoitettu 153 kpl ja olemassa olevia on 197. Suunnittelun tavoitteena on ollut luonnon kannalta arvokkaimpien rantojen säilyttäminen rakentamattomina maanomistajien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu turvaten.

Kaavaratkaisu on tavoitteiden mukainen. Kaavan tavoitteet (Kallaveden rantaosayleiskaavan perustiedot ja tavoitteet) on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 10.12.2013.

Kun kaavaluonnos on asetettu nähtäville pyydetään siitä tarvittavat viranomaislausunnot ja järjestetään kaavoittajan vastaanottotilaisuus, jossa maanomistajat voivat esittää kommentteja kaavaluonnokseen liittyen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy liitteenä olevan 17.1.2018 päivätyn Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavakartan (3 karttalehteä) ja kaavaselostuksen,
  2. hyväksyy 17.1.2018 päivätyn Kallaveden rantaosayleiskaavan mitoitustaulukon,
  3. hyväksyy 13.10.2017 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
  4. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi sekä
  5. pyytää tarvittavat lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.