Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus 

MjuDno-2021-109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun seudun Elinkeinojen kehitys Oy on vastannut Mäntyharjun kunnan ulosvuokrattavien yritystilojen vuokrasopimuksista ja laskutuksesta vuoden 2020 loppuun saakka. Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus siirtyi teknisen toimen vastuulle 1.1.2021.

Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen talousarvio laadittiin kahdelle kustannuspaikalle 19451542 Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen hallinto ja 19451451 Suoraan ulosvuokrattavat kiinteistöt.

Hallinnon kustannukset sisältävät kiinteistökehityspäällikön, tytäryhtiöiden kirjanpitäjän sekä teknisen johtajan palkkakustannuksia ja vaadittavia esimerkiksi ohjelmistolisenssien kustannuksia. Hallinnon talousarvio sisältää toimintakuluja -42.380 €. 

Suoraan ulosvuokrattavat kiinteistöt sisältävät toimintatuotot (vuokratulot) ja kiinteistön menot solmittujen vuokrasopimusten ehtojen sekä vuokramallien mukaisesti. Ulosvuokrauksen talousarvio sisältää toimintatuottoja 387.440 € ja toimintakuluja -596.350 €.

Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen hallinto ja suoraan ulosvuokrattavat kiinteistöt ovat -251.290 € tappiollista toimintaa sisältäen vuosipoistot. Ed.mainittu laskentatulos ei sisällä kiinteistön rakennuksien korjausvelkaa tai korjausvastuuta. 

Elinkeinotoiminnan suoraan ulosvuokrattaviin kiinteistöihin kohdistuu maksurästejä ennen 1.1.2021. Lisäksi vuokraukseen liittyy Korona (covid-19) perusteella myönnettyjä helpotuksia vuokramenoihin pidennetyillä maksuajoilla (ei sisällytetty liiteasiakirjoihin).

Yhtenäisiä vuokrasopimusmalleja, vuokran määräytymisperusteita tai vuokrausperiaatteita ei ole laadittu. 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 5.6.2017 sisäisten ja ulkoisten vuokrien tuottovaatimuksesta. Päätöksessä vuokrien tuottovaatimukseksi on päätetty 7 prosenttiyksikköä kiinteistön kirjanpitoarvosta tai käydästä arvosta. Ulkoisten vuokrien osalta päätös on koskenut 1.1.2018 alkaen solmittavia vuokrasopimuksia.

Kunnanvaltuuston päätöstä vuokrien tuottovaatimuksesta ei ole noudatettu. Mäntyharjun kunnalla ei ole ulosvuokrauksen vuokrausmalleja, vuokranmääräytymisperusteita eikä vastuurajataulukkoja ollut käytettävissä.

Tekninen johtaja on laatinut uudet vuokrasopimukset kuntayhtymän vuokraukseen 2020 Mäntyharjun paloaseman (leasingkohde) edelleenvuokrasopimusten sekä 2021 alkaen Terveyskeskuksen ja Ruskahovin osalta. Vuokrasopimukset on laadittu kuntayhtymän pääomavuokra tuottovaatimuksen 0,5% ja ylläpitovuokran laskennan perusteella. Vuokrasopimuksiin on laadittu selkeät yleiset vuokrausehdot, vuokrauskaaviot, vastuurajataulukot.

Kiinteistökehityspäällikkö on aloittanut teknisen toimen tehtävissä 1.1.2021 ja elinkeinotoiminnan ulosvuokraus on kiinteistökehityspäällikön vastuutehtävä. Lähtökohdat huomioon ottaen elinkeinotoiminnan ulosvuokrausta varten tarvitaan vuokrausprosessi, toimintamallit ja vuokramääräytymisperusteet. Vuokranmääräytymisperusteet laaditaan kiinteistösalkutuksen tai muulla sovitulla määräytymisperusteella. 

Vuokran määräytymisperusteet hyväksyy kunnanvaltuusto. Vuokramallit, vastuurajataulukot, vuokrauskaaviot kehitetään yhdenmukaiseksi teknisen lautakunnan hyväksymällä tavalla.

Tekninen lautakunta määrittelee seurantajaksot, vähintään neljännesvuosiraporttien yhteydessä vuokrauksen toteutumisen osalta ja mahdollisien toimenpidetarpeiden osalta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee edellämainitun Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen tilanteen tiedoksi ja
  2. päättää käynnistää Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen kehittämisen kiinteistökehityspäällikön vastuutehtävänä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen vuokraustilanne:

Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksessa seurataan vapaita vuokrattavia tiloja ja vuokrauksen tilannetta. Yhteydenottoja vapaiden tilojen osalta on alkuvuoden aikana ollut muutamia ja kunnanjohtajalle on toimitettu tietoja vapaista tiloista yhteydenottoihin liittyen.

Vuokrattavien tilojen vuokrasopimuksia kootaan alkuvuoden aikana ja käynnistetään vuokratarkastelut kohteittain, huomioiden tilojen tasearvot ja käyttötarkoitukset.

Vuokralaskutustilanne:

Maksamattomat vuokrat edelliseltä vuodelta 12 807,17 euroa. Lähetetty maksumuistutukset ja siirretty perintään. Lisäksi maksusuunnitelmasta ehdotettu sovittavaksi 9379,57 euron arvosta.

Maksamattomat vuokrat vuodelta 2021 tammikuu - maaliskuu yhteensä 8691,03 euroa. Lähetetään muistutukset ja ollaan yhteydessä vuokralaisiin mahdollisen maksusuunnitelman laatimiseksi. Siirretään tarvittaessa perintään. 

Maksusuunnitelmat neuvotellaan realistiseksi maksusuunnitelmaksi yhdessä vuokralaisen kanssa ja kiinteistökehityspäällikkö tekee yhteistyötä Sarastia Oy kanssa avoimien laskujen osalta kuukausittain.

Tekninen toimiala kehittää raportointimallin tekniselle toimialalle elinkeinotoiminnan vuokraustoiminnasta, jolla raportoidaan kvarttaaleittain vuokraustilannetta, vapaita tiloja, yhteydenottoja tiloista mm.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee elinkeinovuokrauksen vuokraustilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.