Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä

MjuDno-2019-659

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Jukola ry on toimittanut Mäntyharjun kunnalle 17.10.2019 päivätyn kaavamuutoshakemuksen.

Hakemuksessa esitetään yleiskaavamuutoksen käynnitämistä Jukola ry:n tilalla 507-424-13-39 Niemelä Vanosen rantaosayleiskaava-alueella. Jukola ry:n toimintoja ollaan jatkossa keskittämässä ja Niemelän tila tulee mahdollisesti jatkossa siirtymään muuhun käyttöön. Yleiskaavamerkintä (YS) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta.

Kaavamuutoksen perusteena on esitetty seuraavaa: "Yleiskaavan perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi lohkotila, joka pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.Tällä hetkellä tilalle on osoitettu ainoastaan merkintä YS (Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue), joka ei mahdollista alueen muunlaista kehittämistä. Näkemyksemme mukaan alueelle sopisi hyvin esimerkiksi omarantaisia lomarakennuspaikkoja, maatilamatkailua ja / tai muuta matkailuun ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Näiden toimintojen mahdollistaminen vaatisi yleiskaavamuutoksen."

Kaavamuutoksen tekijäksi Jukola ry on valinnut Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelän.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

 1. hyväksyy Vanosen rantaosayleiskaavan muutostyön käynnitämisen tilalla Niemelä,
 2. hyväksyy kaavan laatijaksi Karttaako Oy DI Jarmo Mäkelän,
 3. päättää, että kaavatyöstä peritään taksan mukainen maksu Jukola ry:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päätöksellään 28.10.2019 § 89 käynnistänyt Vanosen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Niemelä 507-424-13-39 (osa) Jukola ry:n aloitteesta. Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 2.12.2019 päivätyt kaavamuutosta koskevat kaava-asiakirjat.

Kaavamuutosalue sijaitsee noin 26 kilometrin päässä Mäntyharjun keskustasta etelään. Kaavamuutosalue käsittää tilan Niemelän alueen muilta osin, paitsi tilan pohjoispuolella sijaitseva luoto jää suunnittelualueen ulkopuolelle. Tällä hetkellä alueella on voimassa Vanosen rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Mäntyharjun kunnanvaltuustossa 7.5.2008 § 24.

Kaavamuutoksen tavoitteet liittyvät Jukola ry:n toimintojen muutokseen. Jukola ry:llä on toimitilat myös Valtolan vanhalla koululla ja sen sekä Niemelän tilalla sijaitsevien yksikköjen välimatka on yli 14 kilometriä. Toimintoja ollaan mm. välimatkan takia jatkossa keskittämässä ja Niemelän tilan alue tulee mahdollisesti jatkossa siirtymään muuhun käyttöön. Siitä syystä tilan nykyinen yleiskaavamerkintä (YS, Sosiaalitointa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) ei tule tulevaisuudessa palvelemaan alueen käyttötarkoitusta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen jatkokehittäminen toimintojen poistuttua alueelta.
 
Alueelta on laadittu rakennusten inventointi, joka on kaavaselostuksen liitteenä. Siitä ilmenee, että tilan alueella rannan taustalla on olemassa melko paljon olemassa olevaa rakennuskantaa. Osa rakennuksista on vanhan Niemelän tilan aikaisia, mutta ovat kuitenkin hyväkuntoisia. Suurin osa olemassa olevasta rakennuskannasta sijoittuu rannan taustalle, yli 100 metrin etäisyydelle rantaviivasta.
 
Alkuperäisen Vanosen yleiskaavan perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi rakennettu lohkotila tilan länsipuolella, mikä pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.

Kaavaratkaisussa alue on jatkokehittämistä silmällä pitäen jaettu RM-merkinnällä osoitettuun alueeseen sekä sen lisäksi omarantaisiin rakennuspaikkoihin. RM-1 alue on osoitettu maatilamatkailupalveluiden alueeksi. Tarkentavan kaavamääräyksen mukaan ”Alue varataan maatilamatkailupalveluiden tarpeisiin, johon voi liittyä myös hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden toimintoja”. RM-1 alueelle rakennusoikeutta on osoitettu 2 500 k-m2 perustuen jo olemassa olevaan rakennuskantaan (arvio RaHu:n tietojen perusteella >2100 k-m2) ja pieneen kehittämisvaraan. Tavanomaisia omarantaisia lomarakennuspaikkoja (RA) on osoitettu 4, joista kaksi sijoittuu tilan pohjoisrannalle ja kaksi tilan länsirannalle. Näillä alueilla rakennusoikeus muodostuu rakennusjärjestyksen määräysten perusteella. 

Selkeästi rakentamisen ulkopuolelle on jätetty Vasikkaniemen alue, joka halutaan jättää yleisen virkistäytymisen tarpeisiin ja on osoitettu kaavaan merkinnällä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue. M-alueena on lisäksi osoitettu tilan itäranta ja tilan eteläosan niemeke. Tilan itäranta on inventoitu alkuperäisessä yleiskaavassa osaksi arvokasta rakentamatonta rantavyöhykettä ja näin on osoitettu myös tässä kaavaratkaisussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 2.12.2019 päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat,
 2. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi, sekä
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vanosen rantaosayleiskaavan muutoksen (tila Niemelä 507-424-13-39) kaavaluonnos oli nähtävillä 28.5.-30.6.2020 välisenä aikana. Kaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjojen nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Pitäjänuutiset -lehdissä 28.5.2020.

Kaavaluonnoksesta tiedotettiin kaikkia kaavamuutosalueiden omistajia, tiekuntaa ja lähimpiä naapureita kirjeitse. Kirjeet postitettiin viikkoa ennen nähtävillä olon alkamista. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Mäntyharjun rakennuslautakunnalta.

Osallisilla on ollut mahdollisuus jättää kaavaluonnoksesta huomautus. Kaavaluonnoksesta saapui 4 kpl lausuntoja sekä 3 kpl huomautuksia. Lausunnot ja huomautukset referoituna ennen vastinetta:

Etelä-Savon ELY-keskus 16.6.2020. Ely-keskus esittää lausunnossaan, että OASiin ja kaavaselostukseen tulee tarkentaa lähtöaineiston kuvauksia, erityisesti luontoinventoinnin tietoja. Lisäksi OASiin olisi syytä tarkentaa erityisesti osallisten kirjallista vaikutusmahdollisuutta.

ELY-keskus näkee RM-alueen mitoitusta tilan kokonaismitoitusta vähentävänä tekijänä ja pitää todennäköisenä, ettei RM-alueella ole asemakaavalla suunniteltavaa alueen valmiin rakennuskannan takia.

VASTINE: Vanosen alkuperäistä rantayleiskaavaa varten rannat on käyty yleiskaavatasolla systemaattisesti läpi, luontoselvityksen kuvaus täydennetään kaavaselostukseen ja lisätään kaavaselostukseen luontoselvityksen taulukointi/muutetaan viittaus siltä osin, kuin luontoarvot koskevat tätä kaavamuutosta. Lisätään selostukseen ja OAS:aan tiedot käytettävistä lähtöaineistoista ja osallisten kirjallinen vaikutusmahdollisuus.

Kaavaehdotuksesta vähennetään tilan uusista rakennuspaikoista 1 kpl (pohjoisin), joka on kaavan laatijan mielestä kohtuullista. RM-aluetta ei täysin rinnasteta tavanomaisiin rantarakennuspaikkoihin, koska kyseessä on pääosin taustamaalle, yli 100 metriä rannasta, sijoittuva kokonaisuus. Tästä syystä on kohtuullista, että tilalle osoitetaan kuitenkin osa mitoituksen mukaisesta rakennusoikeudesta.

RM-alueella ei ole käytännössä enää asemakaavalla suunniteltavaa käyttämätöntä rakennusoikeutta, koska kyseessä on jo rakentunut kohde. Luonnoksessa esitetty pieni rakennusoikeuden lisäys toteutuneeseen tilanteeseen verrattuna, antaa mahdollisuuden käytännössä hyvin pienille laajennuksille yms. jo olemassa olevien rakennusten kehittämiselle (ulakkotilojen yms. käyttöönotto). Täsmennetään tätä vielä kaavaselostukseen.

Etelä-Savon maakuntaliitto 26.6.2020. Maakuntaliitto on sähköpostissaan todennut, ettei se ole katsonut tarpeelliseksi antaa asiasta lausuntoa.

VASTINE: Merkitään tiedoksi.

Mäntyharjun rakennuslautakunta 29.6.2020. Rakennuslautakunta on lausunut seuraavaa:

1. RM- 1 - merkinnän kaavamääräys tulee laajentaa mahdollistamaan myös asuinrakennus.

2. Suunnitellut RA - paikat/ niiden sijoitus tulee tarkastaa maastossa niin, että niille rakentaminen onnistuu ilman poikkeuslupia tai vähäisiä poikkeamia rakennusluvan yhteydessä.

3. Suosittaa miettimään, onko yksittäisten paikkojen kaavamerkintänä RA vai ARA.

VASTINE: 1. Lisätään kaavamääräyksiin RM-1 alueelle mahdolliseksi myös asuinrakennuksen rakentaminen. 2. Pohjoisen rakennuspaikoista toinen poistetaan kaavaehdotuksesta. Jäävä rakennuspaikka pohjoisessa on rinteessä, mutta rakennuspaikkaan liittyy myös tasanne, jonne päärakennuksen voi hyvin sijoittaa. Varmistetaan kaavaehdotukseen vielä rakennuspaikan riittävä syvyys rakennettavuuden varmistamiseksi. 3. rakennuspaikoille 3. ARA -paikoille ei tällä hetkellä ole alueella laajempaa tarvetta.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 5.8.2020. Kaavamuutoksessa vapaan rantaviivan määrä pienenee mutta Ympäristöpalvelut pitää hyvänä, että Vasikkaniemi ja tilan Niemelä itäpuolella olevan kapean lahden ranta on jätetty M-alueeksi. Kaavaselostuksessa ei käy tarkemmin ilmi, millaiset luontoselvitykset alueelta on käytettävissä ja milloin ne on tehty. Neljän uuden rantarakennuspaikan osalta tulisi tarkemmin kuvata luonnon olosuhteita ja sitä, onko aiempien kaavavalmistelujen yhteydessä tehdyissä selvityksissä mainintoja nyt rantarakennuspaikoiksi merkityiltä alueilta.

Jätevesien käsittelyä koskevaa yleismääräystä olisi tarpeen täydentää seuraavasti: Rantarakennuspaikoilla jäteveden puhdistuksen osalta noudatetaan valtioneuvoston asetusta 157/2017 ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaista pilaantumiselle herkkien alueiden vaatimustasoa, jolla perusratkaisuna on käymälävesien kokoaminen erillisellä viemäröinnillä tiiviiseen varastosäiliöön.

VASTINE: Lisätään kaavaselostukseen tieto luontoselvityksestä ja havainnointia alueen viimeisimmästä maastokäynnistä. Täydennetään yleismääräystä jätevesien osalta esitetyllä tavalla.

Huomautus 1, 16.6.2020. Huomautuksessa arvellaan pohjoisimpien rakennuspaikkojen toteuttamisen aiheuttavan häiriötä vastarannan rakennuspaikalle. Myös vapaan rannan menetyksestä ollaan huolissaan.

VASTINE: Alueelle on haluttu tarkoituksella jättää rakentamiselta vapaaksi koko Vasikkaniemen pohjoisosa sekä niin ikään merkittävä vapaan rannan jakso Niemelän tilan itä- ja pohjoisrannalla. Sijoittuminen pohjoisosaan liittyy rakennettavuuteen, tielinjan sekä alueelle sijoittuvaan sähkölinjan läheisyyteen. Huomauttajien palaute halutaan kuitenkin huomioida ja poistetaan pohjoisin paikka. Toinen näistä paikoista säilytetään kaavaehdotukseen, mutta se sijoitetaan ja muotoillaan siten, että vastarannan häiriötä tulisi mahdollisimman vähän.

Huomautus 2, 17.6.2020. Huomautus on samansisältöinen kuin huomautus 1.

VASTINE; kts. huomautus 1.

Huomautus 3, 29.6.2020. Huomauttajat ilmaisevat vastustavansa kaavaluonnoksessa alueelle osoitettua rakentamisen määrää maanomistajia eriarvoistavana. Huomauttajien käsityksen mukaan Niemelän tilasta olisi aikoinaan lohkottu 10 rakennuspaikkaa.

VASTINE:

Alkuperäisen Vanosen yleiskaavan 7.5.2008 perusselvityksenä on laadittu koko kaavan alueelta mitoituslaskelma, joka osoittaa Niemelän tilan laskennalliseksi rakennusoikeudeksi 5,5 rakennuspaikkaa, joka pyöristyy 6 rakennuspaikkaan. Tilaa rasittaa yksi rakennettu lohkotila tilan länsipuolella, joka pienentää rakennusoikeuden viiteen (5) rakennuspaikkaan.

Matkailupalvelujen ja elinkeinotoimintaan liittyvien aluevarausten alueita ei lähtökohtaisesti mitoiteta samalla tavalla, kuin omarantaisia lomarakennuspaikkoja, joten alueen kokonaismitoitus voi olla omarantaista rakentamista suurempi. Nykyinen rakennuskanta sijoittuu lisäksi rannan taustalle, joka osaltaan tukee alueelle osoitettua rakentamisen määrää.

Huomauttajien esittämä palaute halutaan kuitenkin huomioida ja alueen pohjoiskärjestä poistetaan yksi omarantainen rakennuspaikka kompensoimaan Niemelän tilan jo rakennettua kahta päärakennusta (vanha ja uusi), vaikka ne liittyvätkin elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Muut alueen rakennukset ovat talousrakennuskäytössä.

Kaavamuutosalueeseen on ehdotusvaiheessa liitetty Vasikkaniemen eteläkärjessä oleva tila 507-424-13-27, Vasikkaniemi. Vasikkaniemen tilan osalta tavoitteena on kaavalla osoittaa Vasikkaniemen maanomistajan sekä Niemelän tilan välisen lisämaakauppaneuvottelun pohjalta rakentamisalueen laajennus (RA-alueen laajennus). Tämä mahdollistaa rakennuspaikan tarkoituksenmukaisen käytön, jolloin rakennuspaikan toimintoja pystyy suunnittelemaan nykyistä joustavammin sekä ilman poikkeamisluvan tarvetta (esim. rantaetäisyys).

Kaavaehdotuksessa on huomioitu edellä mainituissa vastineissa esille tuodut asiat mm. täydentämällä kaavaselostusta sekä merkintöjä ja määräyksiä. Niemelän tilan pohjoisosasta on kaavaehdotuksessa poistettu yksi omarantainen lomarakennuspaikka. Tavoitteiden mukaisesti Vasikkaniemen tilalle on osoitettu tilan pohjoispuolelle noin 3 500 m2 lisämaa-alue merkinnällä RA. Vasikkaniemen eteläkärjessä olevan RA-alueen koko kaavaratkaisussa kasvaa reiluun 6 000 m2:iin ja käsittää jatkossakin yhden lomarakennuspaikan. Lisämaan osoittaminen RA-paikan laajennuksena on huomioitu myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä kaavaselostuksessa.

Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Kaava-asiakirjojen nähtäville asettamisesta tulisi tiedottaa osallisia julkisella kuulutuksella. Kaava-alueen lähimpiä (erityisesti ulkopaikkakuntalaisia) maanomistajia ja osallisia tulisi tiedottaa myös kirjeitse kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy 8.2.2021 päivätyn kaavaehdotuksen,
 2. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi (MRA 19 §) ja
 3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen (MRA 20 §).

Päätös

Hyväksyttiin.