Tekninen lautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Vuoden 2020 tilinpäätös / tekninen lautakunta

MjuDno-2021-206

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintopalveluista saadun ohjeistuksen mukaan toimielimien toimintakertomukset on tullut toimittaa viimestään 17.3.2021 hallintoyksikköön talousjohtajalle. Tilinpäätöksen allekirjoitus on kunnanhallituksessa 29.3.2021.

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös on esitetty liitteessä.

Tuloslaskelman mukaisesti teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 6 515 698 € (tot. 93,64 %) ja toimintakulut 6 416 782 € (tot. 92,21 %). Toimintakate on 98 916 €. Poistot ja arvonalentumiset sekä laskennalliset erät huomioiden alijäämä on 2 098 847 €.

Teknisen lautakunnan investoinnit ovat toteutuneet liitteenä olevan listauksen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö sisältyy kunnan tilinpäätöksen ao. kohtiin ja on osaltaan mukana teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä. Vesihuollon toiminnasta on laadittu erillinen liitteenä oleva toimintakertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee tiedoksi vuoden 2020 investointien toteumat,
  2. hyväksyy esitetyn vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen sekä
  3. esittää tilinpäätöksen ja vesihuollon toimintakertomuksen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.