Tekninen lautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Länsiosan rantaosayleiskaava / muutokset

MjuDno-2016-676

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Länsiosan rantaosayleiskaava on hyväksytty vuonna 2007 ja siihen on hyväksytty ensimmäiset kaavamuutokset vuonna 2009. Muutokset on laadittu korjaamaan kaavassa olleita virheitä. Kaavassa on vuosien aikana edelleen havaittu virheitä, jotka uudella kaavamuutoskierroksella pyritään korjaamaan. Muutokset on esitetty kunnanhallituksen 29.3.2016 hyväksymässä kaavoituskatsauksessa. Kaavoituskatsauksen hyväksymisen jälkeen luonnosasiakirjoihin on vielä lisätty kaksi uutta osa-aluetta, jotka ovat luonteeltaan hyvin samantyyppisiä kuin aiemmat kohteet.

Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan kaavaluonnosaineiston.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy Länsiosan rantaosayleiskaavan muutosten käynnistämisen,
  2. hyväksyy kaavan laatijaksi Karttaako Oy Jarmo Mäkelän,
  3. hyväksyy15.2.2016 laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasiakirjat,
  4. asettaa kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja 
  5. pyytää tarvittavat lausunnot ja järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ilpo Honkanen ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään kaava-asiaa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy on valmistellut liitteenä olevan kaavaehdotusaineiston.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 27.10.-27.11.2016. Samanaikaisesti pyydettiin viranomaislausunnot. Mäntyharjun rakennusvalvonnan, Savonlinnan maakuntamuseon, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan, "että siltä osin kun rakennuspaikat laajenevat  tai siirtyvät aiemmin rakentamattomille luonnontilaisille alueille kaavan selostusosaan olisi tarpeen lisätä kuvaus kaavamuutoksen vaikutuksesta luonnonympäristöön ja huomioida Länsiosan rantaosayleisaavan taustaselvitykseksi laadittu luontoselvitys ja luontoselvityksessä esille nostetut alueen arvokkaat luontokohteet."

Kaavoittajan vastine edelliseen: "Alkuperäisen kaavan luontoselvitys ja sen arvokohteet ovat edelleen hyödynnettävissä ja huomioitu kaavaratkaisuissa. Useat siirtokohteet tapahtuvat jo osin rakennetuille alueille (mm. virheiden korjaus). Luonnontilassa olevia alueita ei ole siirron kohteina lainkaan, metsataloutta on harjoitettu kyseisillä alueilla aikanaan voimakkaastikin."

Viranomaislausunnot ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Kaavaluonnoksesta jätettiin 6 huomautusta, lyhyet referaatit ja vastineet seuraavassa:

1. Vesa Pirtilä (26.10.2016), tilan 507-415-1-663 omistaja pyytää laajentamaan rakennuspaikkaa tässä yhteydessä. Kyseiselle tilalle on myönnetty myös poikkeamislupa RA -> A.

Vastine: Kyseistä rakennuspaikkaa on hieman laajennettu pohjoisosaltaan ja käyttötarkoitus vaihdetaan (uusi osa-alue kaavaehdotukseen 33). Samassa yhteydessä korjataan lähialueella virheellinen kaavamerkintä (RA/2), sillä alueella on jo kolme olemassa olevaa lomarakennuspaikkaa (-> RA/3). Tiloilla 1-206, 1-451 ja 1-452 on kolme olemassa olevaa erillistä ja luvallista rakennuspaikkaa.

2. Anne Airaksisen ja Olavi Nupposen huomautus (27.10.2016) on jo huomioitu suoralla rakennusluvalla, ei muutostarvetta kaavaan.

3. Arto ja Minna Lähteenmäki (20.11.2016) pyytävät lomarakennuspaikkansa muuttamista ympärivuotiseen asumiseen (osa-alue 8).

Vastine: Kaavaratkaisu on nyt huomautuksen mukainen, samalla on huomioitu lohkorajan siirtyminen eteläisen naapurin kanssa.

4. Heli Lamponen (22.11.2016) pyytää siirtämään lomarakennuspaikkaansa muutamalla metrillä etelään päin (osa-alue 26)

Vastine: Kaavaratkaisu on nyt huomautuksen mukainen.

5. Pirjo Ritonen (25.11.2016) vastustaa lomarakennuspaikan siirtämistä Vehkasaareen omistamansa tilan lähistölle (osa-alue 12).

Vastine: Kaavaratkaisulle on olemassa hyvät perustelut (ks. tavoitteet). Huomautuksen perusteella rakentamatonta rakennuspaikkaa on siirretty vielä n. 25 metriä etelään päin ja tarkistettu tilanne maastossa. Rannan muodot ovat sellaiset, että suoraa näköyhteyttä tai merkittävää haittaa ei enää naapurin suuntaan synny. Vehkasaareen jää edelleen merkittäviä rakentamattomia vapaan rannan jaksoja.

6. Matkailuyrittäjänä toimiva Olavi Nupponen pyytää huomautuksessaan (25.11.2016) laajoja uudistuksia kaavaan mm. rakennusoikeuksien osalta.

Vastine: Yleiskaava ei ole oikea työkalu matkailuyrityksen yksityiskohtaiseen suunnitteluun, suosituksena on ranta-asemakaavan laatiminen ko. kokonaisuudelle.

Huomautukset ovat kokonaisuudessaan liitteenä. Edellämainitut referaatit ja vastineet ovat kaavaehdotuksen sivuilla 9 - 10.

Nyt laadittavana olevat yleiskaavan muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä, eivatkä poikkea millään tavalla voimassaolevan osayleiskaavan laadinnassa käytetyistä periaatteista.

Kaava-alueen maanomistajia kuullaan vielä kaavan ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä. Osallisten kuulemisesta ja vaikutusten arvioinnista on kerrottu lisää liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta 

  1. hyväksyy 15.3.2017 päivätyn Länsiosan rantaosayleiskaavan muutoksia koskevan kaavaehdotuksen,
  2. asettaa kaavaehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville MRL  65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi ja 
  3. pyytää tarvittavat lausunnot sekä järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jäsen Ilpo Honkanen poistui tämän asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoitettuaan.