Tekninen lautakunta, kokous 23.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Talousarvion seuranta 30.4.2017 / I kolmannesvuosiraportti / tekninen lautakunta

MjuDno-2017-428

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna.

Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen talousarvion toteuma tarkastaluajanjaksolla 1 - 4 / 2017.

Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus.

Osiossa C esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso. 

 

Talousarvion toteutuminen

Teknisen lautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-huhtikuun välillä 54,8 % pienempänä kuin on tasaisesti budjetoitu. Alitusta on 197 380 €. Tulot tasaantuvat loppuvuodesta talousarvion mukaiseksi.

Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla 89,3 % arvioidusta. Alitusta on 30 386 €. 

Palvelujen ostot ovat 92 % (22 915 € alle arvion) ja aineet, tavarat, tarvikkeet 106,7 % (5351 € yli arvion). Muut toimintakulut 95,7 % (507 € alle arvion). 

Kokonaisuudessa toimintakulut ovat tarkastelujaksolla 92,7 %. Toimintakulut ovat 48 457 € alle arvioidun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee vuoden 2017 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin tietoonsa saatetuksi ja 
  2. saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus