Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kurkilahden alueen asemakaava

MjuDno-2018-268

Valmistelija

 • Jenni Oksanen, maankäyttöinsinööri, jenni.oksanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta keskustan kehittämisen hanketta. Yleisesti ottaen myös Mäntyharjun kunnan kokonaiskehityksen kannalta on tärkeää, että kaavat ovat ajanmukaisia. Alueella on voimassa Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaava (Kv 13.11.2008). Kaavan laatijaksi on valittu Karttaako Oy / DI Jarmo Mäkelä.

Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018.

Suunnittelutyön alkuvaiheen aikana on kaavoittajan ja kunnan virkamiestyöryhmän toimesta listattu seuraavia tavoitteita ja selvityskohteita suunnittelualueelta:

 • Kunnantalon kortteli kunnan hallinnollisena ja liike-elämän tehokkaana keskuksena 
 • Rautatieaseman palvelualue
 • Kunnan venesataman siirto
 • Asematien muuttaminen yleisestä tiestä kaduksi
 • Virkistysreittien, venesataman ja uimarannan ym. toiminnan yhteensovittaminen
 • Hyvin säilyneen virastokeskuksen uusiokäyttö ja arvojen turvaaminen
 • Entisen kenkätehtaan alueen tulevaisuus 
 • Kenkätehtaanniemen kehittäminen matkailualueena 
 • Muiden jo rakennettujen alueiden täydennysrakentaminen
 • Nykyisen kiinteistöjaotuksen huomiointi alue- ja tonttirajauksissa
 • Vanhentuneiden kaavamääräysten päivitys MRL:n mukaisiksi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy 23.3.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville (MRL 62 ja 63 §). 

Päätös

Hyväksyttiin.

Maankäyttöinsinööri Jenni Oksanen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

Sihteeri Raili Rimaila poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (HallintoL § 28 kohta 1). Sihteerinä tämän asian aikana toimi esittelijä, tekninen johtaja Tapio Montonen.