Tekninen lautakunta, kokous 27.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 WHD Gårdin ranta-asemakaava

MjuDno-2016-1302

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Nirkko, kaavoitusinsinööri, hanna.nirkko@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy Jarmo Mäkelä on toimittanut kuntaan WHD Gårdin ranta-asemakaavaa koskevat 23.9.2016 päivätyt kaava-asiakirjat. Noin 57 hehtaarin kokoinen suunnittelualue muodotuu pääosin Mattilan (507-420-9-0) tilan eteläosasta ja pieneltä osin myös Honkala (507-20-2-51) tilan eteläosasta Nurmaanjoen lähistöllä. Alueella on vireillä yleiskaavamuutos, joka on tällä hetkellä ehdotusvaiheessa. Aluetta ollaan yleiskaavalla kahittämässä pääosin matkailupalveluiden alueena (RM) ja maa- ja metsätalousalueena. Ranta-asemakaavatyössä on käytetty paljon samaa lähtöaineistoa kuin yleiskaavamuutoksessa. Vireillä olevassa yleiskaavamuutoksessa on todettu, että alueen kehittäminen edellyttää ranta-asemakaavan laadintaa.

Mattilan tilan alueella on kunnostustyöt aloitettu vuonna 2006. Tavoitteena on osaltaan saneerata vanhoja maatilatalouden käytössä olleita rakennuksia matkailukäyttöön, sekä osaltaan myös kaavalla turvata alueen kehittämisen tarpeet osoittamalla lisää rakennusoikeutta matkailukäyttöön. Tavoitteena on myös löytää uusia mahdollisuuksia Nurmaanjärven ja tilan metsämaiden virkistyskäytön kehittämiseen.

Kaava-alueen pinta-ala on 56,7 hehtaaria. Kaavalla esitetään rakennusoikeutta 13 860 k-m2, ja alueita on osoitettu laaajsti palvelemaan myös alueen virkistystarpeita. Tästä syystä aluetehokkuus säilyy hyvin väljänä (e= 0,02). Rakentamista alueella on pyritty painottamaan rannan taustalle ja pääosa Nurmaanjärven puoleisesta ranta-alueesta on osoitettu yhteiskäyttöiseksi lähivirkistysalueeksi. 

Seuraavaksi kaavaluonnos tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää lausunnot ainakin Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Savonlinnan maakuntamuseolta, Museovirastolta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ja Mäntyharjun rakennuslautakunnalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Hyväksyy 23.9.2016 laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnosasiakirjat, 
  2. asettaa kaava-asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 62 ja 63§:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi,
  3. pyytää tarvittavat lausunnot ja
  4. järjestää tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Nirkko, kaavoitusinsinööri, hanna.nirkko@mantyharju.fi

Kuvaus

Jarmo Mäkelä Karttaako Oy:stä on toimittanut kuntaan 23.2.2017 päivätyn WHD Gårdin ranta-asemakaavan kaavaehdotusasiakirjat. Mäkelä on pyytänyt kaavaehdotuksen käsittelemistä ja nähtäville asettamista kunnasta (MRL 74§).

WHD Gårdin ranta-asemakaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä 10.11.-11.12.2016. Kaavaluonnoksesta jätettiin kuulemisaikana kuusi viranomaislausuntoa. Huomautuksia ei jätetty. Alkuperäiset lausunnot ovat asian liitteenä.

Seuraavassa kaavan laatijan referaatit lausunnoista ja niihin annetut vastineet:

1. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 18.11.2016, ei huomautettavaa

2. Etelä-Savon maakuntaliitto 5.12.2016, ei huomautettavaa

3. Museovirasto 8.12.2016, ei huomautettavaa

Ympäristöpalveluiden lausunnossa todetaan, että käytännössä voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ohjaavat pilaantumiselle herkillä alueilla (ranta- ja pohjavesialueilla) kaksoisviemäröintiin ja mustien vesien johtamiseen umpisäiliöön. Suunnittelualueella toimitaan jo näiden periaatteiden mukaisesti.
 

4. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 7.12.2016

Lausunnossa todetaan tarve täydentää selostusosassa liikenteellisiä vaikutuksia.

Vastine: Selostusosaa on täydennetty tältä osin ja myös teiden nimistöä.

 

5. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 9.12.2016

ELY-keskuksen käsityksen mukaan ranta-asemakaavan laadinnassa on perusteltua käyttää lähtökohtana jo hyväksyttyjä maakuntakaavaa ja yleiskaavan muutosta. Yleiskaava on saanut lainvoiman 13.3.2017.

Vastine: Yleiskaavan muutos hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 6.2.2017 § 5, joten seuraavaksi on otollinen aika laittaa ranta-asemakaavan ehdotus nähtäville (ja odottaa samalla yleiskaavan lainvoiman saamista.)

ELY-keskus tuo edelleen esille kritiikkinsä rakentamisen osoittamiselle Kariniemen eteläosaan, joka on luontoselvityksessä todettu ympäristöarvoja omaavaksi alueeksi ja joka on lisäksi pohjavesialuetta.

Vastine: Kariniemellä on kiistatta varsinkin maisemallisia ja geologisia arvoja. Merkittävimmät osat harjualueesta onkin jätetty täysin rakentamisen ulkopuolelle (niemen kärki, Raatolampi ja sen itäpuolella kulkeva selkeä harjanne sekä Taskulammen rannat). Niemen länsiosasta on osoitettu pieni alue rakentamiseen, joka on jo nykyisessä kaavassa rakentamisaluetta. Kyseinen alue ei myöskään ole luonnontilainen, vaan jo selkeä osa nykyistä matkailukeskuksen pihapiiriä toiminnallisesti (frisbeegolf) ja yleisilmeeltään puistomainen. Pohjavesialueen osalta kaavamääräykset ovat riittävät turvaamaan alueen arvot. Tältä osin lausunto ei anna muutostarpeita kaavaehdotukseen.

ELY-keskus toteaa vielä, että kaavamerkintöihin on syytä lisätä matkailukeskuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen.

Vastine: Täsmennys tehdään kaavamerkintöihin lausunnon mukaisesti.
 

6. Rakennuslautakunta 13.12.2016

Rakennuslautakunta suosittelee kaavamerkintöjen ja määräysten täsmentämistä, jotta kaava ja määräykset olisivat yksiselitteiset mahdollisissa rakennuslupakäsittelyissä. Täsmennettäväksi suositeltavia asioita ovat muun muassa RM/res (mikä on oltava ensisijaisten alueiden käyttöaste, ennen näiden käyttöä), jätevesien käsittelystä on kahden tyyppistä määräystä, teiden merkintä ja sitovuus (rasitteellisilla ja sisäisillä voi olla vaikutusta rakennusten sijoitukseen/ etäisyysvaatimuksia) sekä yhteisille alueilla kohdennetut kaavamerkinnät.

Vastine: RM/res-alueiden käyttöönotolle ei sinällään ole mitään maankäytöllistä estettä, ne sijaitsevat selkeästi rannan taustalla ja niillä ei ole mitään erityisiä maisemallisia tai luonnon arvoja. Matkailukokonaisuuden kannalta on lähinnä liiketaloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää ottaa kyseiset alueet käyttöön vasta kun pääosat vetovoimaisemmista kortteleista 1 ja 2 on toteutettu (mm. kunnallistekniikan ja tiestön rakentamisen kustannusten minimoiminen).

Jätevesien osalta kaavassa on riittävät määräykset: "Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä ja voimassa olevia kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä sekä terveyden ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymiä ohjeita. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine maaperäselvityksineen. Jätevedet tulee käsitellä keskitetysti ja sellaisella tekniikalla, ettei jätevesistä missään olosuhteissa aiheudu haittaa tai vaaraa vesistölle tai pohjavesille." Kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat todennäköisiä myös tulevaisuudessa, mutta määräyksissä on suosituksena liittyminen vesiosuuskuntaan, jos sellainen lähistölle toteutetaan.

Yksityisteiden tai olemassa olevien rasitteiden sijaintiin kaavaratkaisu ei ota kantaa (nykyinen sijainti osoitettu ohjeellisena) ja mm. niiden sijainti tai muutokset on ratkaistava erillisessä yksityistietoimituksessa. Esitetty kaavaratkaisu ei anna tarvetta muutoksiin. Osakaskunnan vesialueelle osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti (esim. kapulalossi) on varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella ja sen toteuttaminen vaatii neuvotteluja/ luvan osakaskunnalta.

Kaavamääräyksistä ja niiden yksiselitteisestä tulkinnasta sekä mahdollisista tarkennuksista järjestetään vielä erillinen neuvottelu rakennusvalvonnan kanssa.

Seuraavaksi kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää tarvittavat viranomaislausunnot. Kaava-asiakirjojen nähtäville asettamisesta tulisi tiedottaa osallisia julkisella kuulutuksella. Kaava-alueen lähimpiä (erityisesti ulkopaikkakuntalaisia) maaomistajia ja osallisia tulisi tiedottaa myös kirjeitse kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy laaditut vastineet,
  2. hyväksyy 23.2.2017 päivätyn kaavaehdotuksen,
  3. asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja 
  4. pyyttää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).