Tekninen lautakunta, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talousarvio 2023 / tekninen lautakunta

MjuDno-2022-138

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Tulevaa talousarviota 2023 ohjaavaa valmisteluohjetta ja raamia ei lautakunnalla ole vielä käytettävänä. Tässä muutoksen vaiheessa on kuitenkin hyvä ennakoida tulevaa parhaamme mukaan ja aloittaa valmistelu sekä tiedon tuominen lautakunnan työskentelyn ja viranhaltijoiden tueksi mahdollisimman aikaisin. Vaikka olemmekin vielä täysin arvioiden varassa, on syytä varautua huonoimpien ennusteiden mukaan.

Tämän hetkinen arvio tulevaisuuden taloustilanteesta näyttää huomattavia tarpeita toiminnan tehostamiseksi. Sekä tulojen lisääminen että menojen karsimiseen täytyy varautua ja toimenpiteitä on myös pakko toteuttaa. Kunnalla on huomattava määrä lakisääteistä toimintaa ja sen lisäksi huomattavasti esimerkiksi hyvinvointia tukevia palveluita. Investointien osalta velkamäärän lisääminen on harkittava erittäin tarkkaan ja pyrittävä pysymään ohjeistetun maksimitason alapuolella.

Lakisääteisten palveluiden osalta pyrimme löytämään vaihtoehtoja palveluiden järjestämiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Korjausvelkaa muodostavien kohteiden ylläpitoon etsitään ratkaisuja. Muut kuin lakisääteiset palvelut kategoriaan asetetaan tavoitteeksi, että kulut katetaan tuloilla. Taloudellisesti kestämättömille toiminnoille laaditaan toimintamallit hyväksyttäväksi.

Kiinteistöille on valtuusto asettanut tuottotavoiteeksi 7 %. Asetamme lautakunnalle tavoitteeksi kiinteistöstrategian päivittämisen ja toteutamme tavoitteen vuokrasopimusten päivittämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. keskustelee tilanteesta teknisen johtajan alustuksen perusteella
 2. esittää toimenpide-ehdotuksia valmisteltavaksi
 3. jatkaa pykälän käsittelyä tulevissa kokouksissa

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. keskusteli talousarvion 2023 valmistelusta
 2. esittää toimenpide-ehdotuksia valmisteltavaksi
 3. päättää jatkaa pykälän käsittelyä tulevissa kokouksissa.

Valmistelija

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.6.2022 § 100 antanut talousarvion 2023 laadintaohjeet. Teknisen lautakunnan menoraami (brutto) on vuodelle 2023 4 938 800 €.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin toimintatuotot ovat 3 164 900 €, toimintakulut ovat -4 743 170 € ja toimintakate -1 578 270 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2022-2025 (liite).

Investoinnit on esitetty vuosille 2023-2025 (liite).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2023 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2023- 2025 sekä investointisuunnitelman vuosille 2023- 2025
 2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyi liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2023 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2023- 2025 sekä investointisuunnitelman vuosille 2023- 2025
 2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.