Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Arviointikertomus 2019 / tekninen lautakunta

MjuDno-2020-480

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 kehottanut kunnanhallitusta raportoimaan kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2021 talousarviokäsittelyä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Liitteenä olevassa arviointikertomuksessa tekniselle toimialalle osoitettuja havaintoja ovat:

 1. "Teknisiä palveluita johdettiin alkuvuosi vaihtuvilla viran väliaikaisjärjestelyillä. Uusi tekninen johtaja aloitti kesällä 2019. Organisaatiorakenteen kokonaistarkastelu on aloitettu."
 2. "Kiinteistöstrategian kehitystä tulee jatkaa aina tarveselvityksestä ja palvelurakenteen tarpeesta lähtien. Kiinteistöjen huollossa ja kunnossapidossa on ilmennyt puutteita."
 3. "Vesihuoltolaitos on toiminut hyvin. Jätevedenpuhdistamo pysynyt lupaehdoissa. Hulevesien hallinta tärkeää. Kustannuspaineita aiheuttaa verkoston ikääntyminen, investoinnit ja käyttäjien väheneminen. Nämä tulee huomioida budjetin laadinnassa."
 4. Investoinnit; "Kunnan investointihankkeita koskeva valtuuston päätösten tahtotila ja päätösten toteutus ei ole kohdannut. Hankkeita on aloitettlu vaillinaisin tiedoin ja tutkimuksin."
 5. Kirkonkylän koulu; "Koulun saneeraus/laajennus alkoi keväällä 2019. Pian selvisi, ettei rakennustyö ollut myönnetyn rakennusluvan mukainen. Suunnitteluratkaisut eivät olleet rakennusfysikaalisesti toimivia. Lisäksi todettiin rakentamisaikaisia virheitä. Lisäselvitysten pohjalta rakennus on katsottu moniongelmaiseksi ja vaativaksi suunnittelukohteeksi. Näin ollen rakennustarkastaja on keskeyttänyt saneerauksen 20.8.2019."
 6. Liikuntahalli Kisala; "Myös liikuntahalli Kisalan suunnittelussa on ilmennyt paljon suunnitteluvirheitä niin itse rakennuksessa kuin ympäristössä. Kustannukset ovat nousemassa paljon yli budjetoidun. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota, että sillonen tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellä 31.5.2018 valinnut pääsuunnittelijaksi arkkitehtitoimiston, jolla ei ole referensseissään yhtään liikuntahallia. Hankkeiden suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. On hyvä, että on kehitteillä uusi hankkeiden raportointimalli."
 7. Katuvalot; "Leasinrahoitus on muutettu taselainaksi."
 8. Liikenneväylät; "Alkuperäinen budjetti on kohonnut 340 000 € eli 85 %. Korjausvelkaa on edelleen paljon."
 9. Ruokahuolto; "toiminut hyvin - kun huomioidaan haasteelliset keittiön työolosuhteet. Tavoitteisiin on päästy."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee arviointikertomuksen 2019 tiedoksi,
 2. toteaa, että tarkastuskertomuksessa esille nostetut asiat huomioidaan teknisen toimialan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä
 3. huomioi kaikki arviointikertomuksessa esitetyt asiat vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)