Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 LISÄPYKÄLÄ: Mäntyharjun Kisa ry / Halmeniemen kuntoradan valaistuksen purkaminen (lisäpykälä)

MjuDno-2020-264

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Kisa ry:n hallitus on pitänyt kokouksen 19.2.2020 ja toimittanut pöytäkirjan Mäntyharjun kunnalle.

Kokouksessa päätettiin, että Mäntyharjun kunta voi purkaa omistamansa kuntoradan valaistuksen ja siihen liittyvät rakenteet. Samalla hallitus päätti, että yhdistys tekee tarjouksen sähköliittymän lunastamisesta kunnalta 100 €:n hintaan.

Samassa kokouksessa yhdistys päätti, että urheilukenttää koskeva Mäntyharjun kunnan ja Mäntyharjun Kisa ry:n välinen vuokrasopimus puretaan. Vuokrasopimus on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksellä 12.12.1977 § 181. Sopimus oli tehty 30 vuodeksi ja sen jälkeen viidelle vuodelle ilman eri sopimusta, jollei jompi kumpi osapuoli irtisano sopimusta. Vuokraa ei ole peritty.

Asioista oli etukäteen keskusteltu teknisen johtajan ja liikuntapaikkamestarin kanssa.

Kuntoradan sähköliittymän nykyarvo on 1135,00 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää, että

 1. Halmenniemen kuntoradan valaistuksen purkuvastuu sisällytetään sähköliittymän irtaimisto-omaisuuden kauppaan.
 2. Valaistuksen sähköliittymä myydään Mäntyharjun Kisa ry:lle 100 €:n hinnasta kuntoradan valaistuksen hallinta-, ylläpito- sekä purkuvastuulla.
 3. Halmeniemen urheilukentän vuokrasopimus puretaan / irtisanotaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Kisa ry:n hallituksen kokous on 2.6.2020 päättänyt hylätä aikaisemmin tekemänsä päätöksen ostotarjouksesta. Mäntyharjun Kisa ry pitää kuntoradan sähköliittymän purkamisesta aiheutuvia kustannuksia liian suurina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy Mäntyharjun Kisa ry:n ilmoituksen ostotarjouksen perumisesta,
 2. päättää, että Mäntyharjun kunta irtisanoo sähköliittymän ja purkaa kuntoradan valaistuksen kustannuksellaan, sekä
 3. päättää, että Halmeniemen urheilukentän vuokrasopimus puretaan / irtisanotaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mäntyharjun Kisa ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.