Tekninen lautakunta, kokous 7.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Vanhan Kisalan vesikaton peruskorjaus

MjuDno-2018-284

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan vanhan osan vesikaton peruskorjauksesta on pyydetty tarjoukset Cloudia-järjestelmän kautta. Tarjoukset oli pyydety 12.6.2020 klo 12:00 mennessä.

Määräaikana saatiin tarjoukset kolmelta tarjoajalta.

KerabitPro Oy: 369 800 € 
Rakennusyhtymä Putkinen Oy: 259 200 € 
Maarakennus Suutarinen Oy: 274 700 €

Ilmoitetut hinnat ovat arvonlisäverottomia (alv 0 %).

Edullisimman tarjouksen tehneen Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n kanssa on pidetty selonottoneuvottelu 22.6.2020. Selonottoneuvottelun perusteella on todettu, että tarjouksen urakkahinta ja yksikköhinnat on esitetty pyydetyllä tavalla ja tarjous on tehty tarjouslomakkeelle. Tarjous ei sisällä omia ehtoja ja se on tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen.

Vesikaton peruskorjauksen ajankohta 1.9.2020 alkaen on sovitettu Kisala urheiluhallin laajennushankkeen etuosan piha-alueen valmistumisen perusteella yhteistyössä laajennushankkeen pääurakoitsijan kanssa.

Talousarvion lisämäärärahan investointiosassa on merkitty määrärahavaraus 326 000 €, joka sisältää valvontakustannukset. Suunnittelukustannukset on kirjattu laajennushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka tulee siirtää vesikaton peruskorjauksen investointikohteelle.

Kunnanhallituksen 28.8.2017 § 154 päätöksen mukaisesti investointiosan hankintapäätös tehdään ko. toimialan lautakunnassa kun määrärahavaraus on riittävä ja hankinnan arvo on välillä 100 000 € - 500 000 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kisalan vanhan vesikaton peruskorjauksen kustannusarvio muodostuu kokonaisurakkahinnasta 259200 € (alv.0%), 10% lisä- ja muutostyö hankevarauksesta 25920 € (alv 0 %) sekä valvontakustannuksista 10400 € (alv 0 %). Investoinnin kustannusennuste 295520 € (alv 0 %) alittaa määrärahavarauksen. Lisäksi suunnitteluvaiheen laskennalliset kustannusosuudet siirretään vesikaton peruskorjauksen investointikohteelle.

Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n tarjouksen Kisalan vanhan osan vesikaton peruskorjauksesta hintaan 259 200 € (alv 0 %).

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai­suun voidaan jul­ki­sista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa­timalla hankintayksiköltä oikai­sua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valiutksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksilölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
 

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä­tön voi vaatia hankin­talain 132-135 §:n mukaista hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayk­siköltä kirjallisesti tarjouskil­pailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk­sen tehnyt ehdo­kas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa­nut tiedon han­kintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai­susta.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto
Jos hankintapäätös on annettu tiedksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tä­män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saa­neen päätöksestä tie­don saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käy­tävä ilmi oi­kai­sua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole han­kin­tayksikön hal­lussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle:

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mäntyharjun kunta
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015)  770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku­luessa asian­osainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu­teen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua,
  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla, tai
  3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä on puitejärjestelyyn perustuva hankinta
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos:asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.                                                       

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto 
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saanneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

 Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saa­neen päätöksestä tie­don saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana                               

Muutoksenhakuaika 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa­nut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa 
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 pivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 pivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta.
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus 
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos soimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö 
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja nii­den perus­teet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettä­vä, minkä vuoksi käsittelylu­pa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä­nen laillinen edusta­jansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali­tuksessa on ilmoitettava myös tämän ni­mi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume­ro, joihin asiaa koskevat il­moitukset valittajal­le voidaan toimittaa. Valittajan, lail­lisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava vali­tuskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se­kä todistus sii­tä, mi­nä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkami­sen ajankohdasta. Valituk­seen on lii­tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakir­ja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lä­hetin välityk­sellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnas­sa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, it­senäisyyspäivä, vapunpäivä, jou­lu- tai ju­hannusaatto tai arkilauantai, voi asia­kirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kun­ta­lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankin­tayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet­tava hankin­tayksikölle viimeistään sil­loin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki­naoikeuteen. Il­moitus on toimitettava hankintayksi­kön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh.  029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinlaissa (1455/2015) säädetään.