Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus

MjuDno-2021-109

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun seudun Elinkeinojen kehitys Oy on vastannut Mäntyharjun kunnan ulosvuokrattavien yritystilojen vuokrasopimuksista ja laskutuksesta vuoden 2020 loppuun saakka. Elinkeinotoiminnan ulosvuokraus siirtyi teknisen toimen vastuulle 1.1.2021.

Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen talousarvio laadittiin kahdelle kustannuspaikalle 19451542 Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen hallinto ja 19451451 Suoraan ulosvuokrattavat kiinteistöt.

Hallinnon kustannukset sisältävät kiinteistökehityspäällikön, tytäryhtiöiden kirjanpitäjän sekä teknisen johtajan palkkakustannuksia ja vaadittavia esimerkiksi ohjelmistolisenssien kustannuksia. Hallinnon talousarvio sisältää toimintakuluja -42.380 €. 

Suoraan ulosvuokrattavat kiinteistöt sisältävät toimintatuotot (vuokratulot) ja kiinteistön menot solmittujen vuokrasopimusten ehtojen sekä vuokramallien mukaisesti. Ulosvuokrauksen talousarvio sisältää toimintatuottoja 387.440 € ja toimintakuluja -596.350 €.

Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen hallinto ja suoraan ulosvuokrattavat kiinteistöt ovat -251.290 € tappiollista toimintaa sisältäen vuosipoistot. Ed.mainittu laskentatulos ei sisällä kiinteistön rakennuksien korjausvelkaa tai korjausvastuuta. 

Elinkeinotoiminnan suoraan ulosvuokrattaviin kiinteistöihin kohdistuu maksurästejä ennen 1.1.2021. Lisäksi vuokraukseen liittyy Korona (covid-19) perusteella myönnettyjä helpotuksia vuokramenoihin pidennetyillä maksuajoilla (ei sisällytetty liiteasiakirjoihin).

Yhtenäisiä vuokrasopimusmalleja, vuokran määräytymisperusteita tai vuokrausperiaatteita ei ole laadittu. 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 5.6.2017 sisäisten ja ulkoisten vuokrien tuottovaatimuksesta. Päätöksessä vuokrien tuottovaatimukseksi on päätetty 7 prosenttiyksikköä kiinteistön kirjanpitoarvosta tai käydästä arvosta. Ulkoisten vuokrien osalta päätös on koskenut 1.1.2018 alkaen solmittavia vuokrasopimuksia.

Kunnanvaltuuston päätöstä vuokrien tuottovaatimuksesta ei ole noudatettu. Mäntyharjun kunnalla ei ole ulosvuokrauksen vuokrausmalleja, vuokranmääräytymisperusteita eikä vastuurajataulukkoja ollut käytettävissä.

Tekninen johtaja on laatinut uudet vuokrasopimukset kuntayhtymän vuokraukseen 2020 Mäntyharjun paloaseman (leasingkohde) edelleenvuokrasopimusten sekä 2021 alkaen Terveyskeskuksen ja Ruskahovin osalta. Vuokrasopimukset on laadittu kuntayhtymän pääomavuokra tuottovaatimuksen 0,5% ja ylläpitovuokran laskennan perusteella. Vuokrasopimuksiin on laadittu selkeät yleiset vuokrausehdot, vuokrauskaaviot, vastuurajataulukot.

Kiinteistökehityspäällikkö on aloittanut teknisen toimen tehtävissä 1.1.2021 ja elinkeinotoiminnan ulosvuokraus on kiinteistökehityspäällikön vastuutehtävä. Lähtökohdat huomioon ottaen elinkeinotoiminnan ulosvuokrausta varten tarvitaan vuokrausprosessi, toimintamallit ja vuokramääräytymisperusteet. Vuokranmääräytymisperusteet laaditaan kiinteistösalkutuksen tai muulla sovitulla määräytymisperusteella. 

Vuokran määräytymisperusteet hyväksyy kunnanvaltuusto. Vuokramallit, vastuurajataulukot, vuokrauskaaviot kehitetään yhdenmukaiseksi teknisen lautakunnan hyväksymällä tavalla.

Tekninen lautakunta määrittelee seurantajaksot, vähintään neljännesvuosiraporttien yhteydessä vuokrauksen toteutumisen osalta ja mahdollisien toimenpidetarpeiden osalta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee edellämainitun Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen tilanteen tiedoksi ja
  2. päättää käynnistää Elinkeinotoiminnan ulosvuokrauksen kehittämisen kiinteistökehityspäällikön vastuutehtävänä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.