Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Toriasiat

MjuDno-2021-110

Valmistelija

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Voimassa oleva torisääntö on hyväksytty 28.3.2018. Torisääntö liitteenä.

Vuonna 2020 toritoiminnan virkistämiseksi tekninen lautakunta päätti juhlavuoden 425-kunniaksi myöntää kaikki varattavat toripaikat maksuttomiksi kesä- ja heinäkuun ajaksi.

Covid-19 (korona) pandemiasta johtuen 19.5.2020 tekninen lautakunta päätti vapauttaa myyntipaikat 36-40 vakituisesti varattaviksi kesäpaikoiksi turvaetäisyyksien ym johdosta määräajaksi 31.12.2020 asti. Lisäksi reunapaikkojen myyntikojut sallittiin pidettäväksi paikallaan torisäännöstä poiketen mikäli myyntipaikat on varattu jokaiselle viikonpäivälle sekä sunnuntai myyntirajoitukset poistettiin määräajaksi.

Torisääntöjen mukaan toripaikkamaksu maksetaan yhdellä kertaa etukäteen Mäntyharjun kunnan laskulla. Vuonna 2020 toripaikkojen maksut on siirretty torisäännöstä poiketen laskutettavaksi loppuvuodesta 2020. Toripaikkoihin ei ole aikaisemmin kohdistunut maksurästejä eikä torisäännössä ole ohjeistettu mahdollisia maksuhäiriöitä, maksusuunnitelmia tai toripaikan irtisanomista maksurästien osalta.

Tekninen toimi on lähestynyt torikauppiaita marraskuussa 2020 myyntikojujen poistamisella torisääntöjen mukaisesti, joka ei ole tuottanut torisääntöjen noudattamista. Torilla on ollut talvikaudella kolme myyntipistettä. Torisäännössä on mahdollisuus hakea poikkeamisoikeutta voimassaoleviin torisääntöihin.

Tekninen toimi on kuntatekniikan resurssien takia ja osaltaan toiminnan kehittämiseksi ulkoistanut talvikauden torin ylläpidon Punavaara Oy:lle arvioituun 5500 € kustannukseen. Torin ylläpitoon on varattu talousarviossa 6250 euroa (alv.0%) palvelujen ostamiseen.

Tekninen toimi on käynnistänyt torisääntöjen uudistamisen, varausmenettelyn ja torin ylläpidon kehittämisen. Kiinteistökehityspäällikkö Sirpa Ahonen, kunnossapidon työnjohtaja Sini Kauppinen, palvelusihteeri Pia Mustonen laativat teknisen johtajan tuella kehittämisesitykset ed.mainituille asioille. Kehittämistyöhön liittyy torimyyjille osoitetun kehittämiskyselyn järjestämisen ja tarvittaessa erilliset kehitystapaamiset. 

Tekninen toimi pyytää tekniseltä lautakunnalta huomioitavia asioita käynnistettyyn kehittämistyöhön liittyen, jotka otetaan huomioon torisääntöjen uudistamisessa, varausmenettelyn käyttöönotossa sekä ylläpidon kehittämisessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta keskustelee torisäännön uudistamisesta kokonaisvaltaisesti, varausmenettelyn siirtämisestä varausjärjestelmään sekä torin ylläpidosta. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että uudistettaessa torin käytön periaatteita tuodaan käsittelyyn seuraavat kokonaisuudet:

 1. toripaikkojen varausjärjestelmä 
 2. luonnos uudeksi torisäännöksi
 3. torin huoltokirja
 4. vastuunjakotaulukko

 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.