§ 7 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2022

Lataa 

MjuDno-2023-569

Päätöspäivämäärä

30.10.2023

Päätöksen tekijä

hallinto- ja talousjohtaja

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 29 c.
Hallinto- ja talousjohtaja päättää kunnan saatavien ja menojäämien poistamisesta kunnan tileistä.

Kuvaus

Kunnan tileillä on saatavia, jotka koostuvat toimialueiden laskuista. Saatavien yhteismäärä on liitteen mukaisesti 75.924,30 euroa. Saatavat ovat vuodelta 2022. Ko. saatavia ei ole ulosottoteitse pystytty perimään.

Epävarmat saatavat tulee  poistaa tileiltä, jotta tilinpäätös antaisi mahdollisimman oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Poistettavia saatavia on yritetty periä. Pääsääntöisesti saatavat ovat yhden perintäkirjeen jälkeen lähetetty Suomen Kuntaperintä Oy:lle perittäväksi. Perintätoimista huolimatta osa saatavista on jäänyt perimättä. Kuntaperinnällä saatavat siirtyvät luottotappiotodistuksen antamisen jälkeen jälkiperintään, jossa perintätoimia jatketaan kunnes saatava vanhenee.

Päätös

Mäntyharjun kunnan tileistä poistetaan vuodelta 2022 yhteensä 75.924,30 euroa oheisen liitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja

Organisaatiotieto

Hallintopalvelut