Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / uusien osakkaiden nimitystoimikunnan kokous

MjuDno-2022-462

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n uusien osakkaiden nimitystoimikunta kokoontuu 22.3.2024 klo 9.00 Teams-kokouksena.
Osallistujat: Mäntyharjun kunnan edustaja, Pertunmaan kunnan edustaja ja Puumalan kunnan edustaja sekä Veli-Matti Kurtti Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Mäntyharjun kunta on liittynyt Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakkaaksi toukokuussa 2021. Mäntyharjun kunta on osakassopimuksen tarkoittama uusi osakas.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n osakassopimuksen § 6.2. mukaisesti: "Lisäksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita yksi (1) jäsen tähän sopimukseen myöhemmin liittyvien uusien osakkaiden toimesta. Tämän jäsenen valinta tehdään erillisessä nimitystoimikunnassa, jossa tulee olla edustettuina kaikki kyseiset myöhemmin liittyneet uudet osakkaat. Mahdollisessa jäsenvalinnan äänestystilanteessa, kullakin uudella osakkaalla on nimitystoimikunnassa osakkeidensa lukumäärään suhteutettu äänimäärä. Tasatilanne ratkaistaan arvalla.
Nimitystoimikunta kokoontuu vuosittain hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta, jossa hallituksen jäsenet valitaan. Yhtiö kutsuu koolle ensimmäisen nimitystoimikunnan, jossa laaditaan työjärjestys tulevia kokouksia ja niiden koolle kutsumista varten."

Nimitystoimikunta päättää kevään 2024 yhtiökokoukselle esitettävän uusien osakkeiden hallitusjäsenen nimen. Hallituksen jäsenyys kestää yhtiön seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kunnanhallitus on 26.6.2023 § 122 nimennyt yhtiökokousedustajaksi Tuomo Penttisen ja varalle kunnanjohtajan.

Perustelut: Hallintosääntö 21 § 1 mom. 11 kohta. 23 § 1 mom. 14 kohta
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Kunnanhallitus päättää kunnan edustajan määräämisestä yhteisöihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. nimeää uusien osakkaiden nimitystoimikuntaan edustajan;
2. antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet 


Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotusta kohdalla 3. "nimeää ehdokkaaksi Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hallitukseen kunnanhallituksen puheenjohtajan".

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen seuraavasti:

1. nimesi uusien osakkaiden nimitystoimikuntaan edustajaksi kunnanjohtaja Juho Järvenpään;

2. antoi yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet ja

3. nimesi ehdokkaaksi Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hallitukseen kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Lantan.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.