Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Katukorjauskohteet ja vesihuolto 2024 / Kolmihaarantie ja Hassunpekontie

MjuDno-2024-53

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on kilpailuttanut Kolmihaaran ja Hassunpekontien katu-, vesi- ja viemäriverkoston korjaukset. Tarjouspyyntö on julkaistu 23.1.2024 ja tarjoukset tuli jättää 15.2.2024 klo 10:00 mennessä.

Kaikkien tarjousten ylitettyä hankintaan varatun määrärahan, hankintayksikkö joutuu viemään asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan tulee ratkaista, lähdetäänkö lisämäärärahakäsittelyyn vai joudutaanko hankinta keskeyttämään.Tarjoushintoja ei käsitellä tai julkaista, ennen kuin mahdollinen lisämääräraha on myönnetty ja urakoitsijavalinnasta voidaan tehdä päätös.  Mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä, hankinta keskeytetään ja kaikki tarjoukset hylätään tarjouspyynnön mukaisesti budjetoidun kustannuksen ylittymisen perusteella.

Katurakenteiden osalta lisämääräraha on 20 000€, Vesilaitoksen verkostosaneerauksen osuus ylitti huomattavasti kustannusarvion. Koska verkostosaneerauksen määrärahaan sisältyy myös muita kuin tähän kilpailutukseen liittyviä menoja, lisämäärärahan tarve on yhteensä 220 000€. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnavaltuustolle lisämäärärahaa investointikohteille seuraavasti:
Vesilaitos; verkoston saneeraus 220 000€
Liikenneväylät 20 000€

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnavaltuustolle lisämäärärahaa investointikohteille seuraavasti:
Vesilaitos; verkoston saneeraus 220 000€
Liikenneväylät 20 000€

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö JHNY ohjeistaa seuraavaa:

"Julkisuuslain 6 §:ssä ja 7 §:ssä on säädetty siitä, milloin asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetä.  Julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan viranomaisen antama tarjouspyyntö liiteasiakirjoineen tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu.  Sen sijaan hankintaa koskeva tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten annetut selvitykset ja muut asiakirjat tulevat julkiseksi vasta, kun hankintasopimus asiassa on tehty (6 § 1 momentin 3 kohta).

Julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat salassa pidettävää tietoa lukuun ottamatta julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty (7 § 2 momentti). Tarjousten osalta on huomattava, että hankintamenettelyssä asianosaisena olevalla tulee kuitenkin olla oikeus saada tietoa tarjousasiakirjoista esimerkiksi muutoksenhakua varten jo ennen näiden tuloa yleisesti julkiseksi. 

Julkisuuslain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (nk. yleisöjulkisuus). Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 7 §:n mukaan ei ole vielä tullut julkiseksi, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, ettei tiedon antamista saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista (julkisuuslaki 17 §). Hankintaprosessissa viranomaisen harkinta voi tulla kyseeseen hankintapäätöksen ja sopimuksen teon välisenä aikana. Joissain tapauksissa harkintaa voidaan käyttää jo tarjousten jättöajan päätyttyä.

Hankintapäätös liitteineen tulee julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan julkiseksi päätöksen allekirjoittamisella tai varmentamisella muulla vastaavalla tavalla. Sama koskee päätöstä tarjoajan tai ehdokkaan poissulkemisesta tarjouskilpailusta sekä päätöstä hankinnan keskeyttämisestä."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen muutokset (lisäys)  investointikohteille seuraavasti:
Vesilaitos:​ verkoston saneeraus 220 000 €
Liikenneväylät 20 000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)