Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mäntyharjun Suittimäki Oy / yhtiökokousedustajan nimeäminen ja ohjeistaminen

MjuDno-2024-161

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on vähemmistöomistajana Mäntyharjun Suittimäki Oy:ssä.

Hallintosäännön 21 §:n 10 ja 11 kohtien  mukaan kunnanhallitus
1. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet;
2. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Mäntyharjun kunnalla on omistusosuuden suhteessa yksi paikka ko. yhtiön hallituksessa.

Perustelut: Hallintosääntö 21 § 1 mom. 11 kohta. 23 § 1 mom. 14 kohta
Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Kunnanhallitus päättää kunnan edustajan määräämisestä yhteisöihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. nimeää Mäntyharjun Suittimäki Oy:n yhtiökokousedustajan;
  2. antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet;
  3. nimeää kunnan ehdokkaan Mäntyharjun Suittimäki Oy:n hallitukseen.

Päätös

Kunnanhallitus

1. nimesi Mäntyharjun Suittimäki Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen;

2. antoi yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet ja

3. nimesi kunnan ehdokkaaksi Mäntyharjun Suittimäki Oy:n hallitukseen kunnanjohtaja Juho Järvenpään.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.