Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Mikkelin seudun työllisyysalueen lautakunnan perustaminen / vastuukuntasopimuksen lisäys

MjuDno-2023-264

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy sopimuksen työllisyyspalveluiden järjestämisestä 1.1.2025 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala ovat allekirjoittaneet vastuukuntakuntasopimuksen 24.10.2023. Yhteistoimintasopimuksella em. kunnat ovat sopineet Laissa työvoimapalvelujen järjestämisestä (380/2023) tarkoitettujen julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä 1.1.2025 lukien. Sopijapuolet haluavat järjestää työvoimapalvelut kuntalain (410/2015) 8 luvun sopimukseen perustuvana julkisoikeudellisena yhteistoimintana.

Vastuukuntasopimuksessa on todettu toimielimen kokoonpanosta ja jäsenten valitsemisesta siihen seuraavaa:
Vastuukunnan valtuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Yhteisessä toimielimessä on kymmenen (10) jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vastuukunnan valtuusto nimeää puheenjohtajan.
Edustajat valitaan niin, että vastuukunta nimeää lautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, ja muut kunnat asettavat keskuudestaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Mikkelin seudun työllisyysalueen lautakunnan tehtävänä on:
- Mikkelin kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaiset tehtävät,
- Mikkelin seudun työllisyysalueen valmistelun ohjaamiseen liittyvät tehtävät,
- vastata työllisyysalueen lakisääteisten palvelujen suunnitelmallisesta toteuttamisesta ja toiminnan resurssoinnista,
- nimetä asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmä,
- vastata työvoimapalveluiden toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä,
- päättää palvelusuunnitelmasta ja siihen liittyvistä palvelutasoista,
- ohjata toimintaa tavoitteiden ja palvelusuunnitelman mukaisesti,
- varmistaa, että toimintaa johdetaan ja palvelutuotantoa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti ja
- seurata toiminnan tuloksellisuutta.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Nyt perustettava lautakunta nimeää ja vahvistaa ohjausryhmän kokoonpanon tehtävät vuodelle 2024.

Lautakunta asettaa 1.1.2025 alkaen asiantuntijoista koostuvan operatiivisen ohjausryhmän, jossa on edustus kaikista sopijakunnista. Sen tarkoitus on osallistaa kaikki työllisyysalueen kunnat työvoimapalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen, myös pidemmällä aikavälillä. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu jatkuva työvoimapalvelujen toteutuksen ja tulosten seuranta sekä raportoinnin tulkitseminen työllisyysalueen johtajan esittelemästä materiaalista. Ohjausryhmä valmistelee lautakunnalle talousarvioesityksen, työmarkkinatilanteiden katsauksen ja toimii työllisyysalueen johtajan tukiryhmänä.

Vastuukuntasopimuksessa on todettu yhteisen toimielimen aloittavan hoitamaan tehtäviään 1.1.2025. Käytännön asioiden helpottamiseksi liittyen mm. Mikkelin seudun työllisyysalueen sopimuksiin, lautakunnan on hyvä olla toiminnassa jo 1.6.2024. Tällöin lautakunta voi päättää työllisyysaluetta koskevista asioista sopijakuntien valtuustojen valtuuttamana, eikä erillisiä valtuustopäätöksiä tarvita asiakohtaisesti.

Kun lautakunnan perustaminen on hyväksytty kaikissa sopijakunnissa, tehdään Mikkelin kaupungin hallintosääntöön tarvittavat muutokset. Myös Mäntyharjun kunnan hallintosääntöön tehdään sopimuksesta johtuvat muutokset.

Sopimuksessa mainittujen muiden sopimuskuntien kesken on käyty poliittiset neuvottelut lautakunnan kokoonpanosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 

  1. hyväksyy liitteenä olevan lisäyksen työllisyysalueen vastuukuntasopimukseen 
  2. nimeää jäsenen ja varajäsenen lautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)