Kunnanhallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tilinpäätös 2023 / menojen ylitykset

MjuDno-2024-126

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut.

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiiimissä.

Hallintosääntö 25§
Lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi.

Vuoden 2023 talousarviossa oli teknisen lautakunnan muutettu talousarvio, toimintamenot: - 4 835 170€. 1-12.2023 toteuma 12.2.2024 - 5 386 501,15€.

Lisämäärärahat talousarvioylityksiin tulee hakea ennen tilinpäätöskäsittelyä. Teknisen lautakunnan talousarvion ulkoiset menot ovat ylittyneet 551 331,15€ 

Yleisesti määrärahaylitykset ovat kohdistuneet henkilöstömenoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin. Suurimmat yksittäiset ylitykset tulevat kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tuleville vuosille tehdyistä purkuvarauksista eri rakennuksille -450 000€.  Sekä vesi ja viemärilaitoksen (oma taseyksikkönsä) kustannuspaikoille. Myös metsätalouden toimintakulut ovat ylittyneet vuonna 2023.

Vesilaitoksen osalta ylitykseen johtavia kuluja:

 • vesitornin ukkosvauriot n. 20 000 €
 • sisäisten kulujen lisäys n. 50 000 €
 • pumppaamosaneeraus n. 26 000 €
 • lietteiden kuljetukset n. 5 000 €
 • puhdistamo linko
 • Vannekiven raakavesipumppaus
 • vuodon etsintä ja paikkaus n. 35 000 €
 • sähköt ja polttoaineet n. 11 000 €
 • toimisto- ja asiantuntijapalvelut n. 15 000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille.
Kunnantalo -400 000€ 
vanha paloasema -50 000€
Vesilaitos:
Palveluiden ostot 21 000€
Muut toimintakulut 5 000€
Viemärilaitos:
Henkilöstökulut 20 000€
Palveluiden ostot 25 000€
Aineet,tarvikkeet tavarat 25 000
Metsätalous:
Muiden palvelujen ostot 25 000€

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hakea lisämäärärahaa seuraaville kustannuspaikoille:
Kunnantalo -400 000€ 
Vanha paloasema -50 000€
Vesilaitos:
Palveluiden ostot 21 000€
Muut toimintakulut 5 000€
Viemärilaitos:
Henkilöstökulut 20 000€
Palveluiden ostot 25 000€
Aineet,tarvikkeet tavarat 25 000
Metsätalous:
Muiden palvelujen ostot 25 000€

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta 20.3.2024 § 13
Tilinpäätös osoittaa teknisen lautakunnan osalta, että toimintamenot ovat ylittäneeet TA-varauksen 121 000 eurolla. Tarkempi erittely ylitysten kohdentumisesta selviää  lautakuntakäsittelystä.

"Sivistysltk 22.2.2024 § 20 
Tilinpäätös osoittaa sivistyslautakunnan osalta, että toimintamenot ovat ylittäneet TA-varauksen 160 931,33 eurolla. Määrärahaylitykset ovat kohdistuneet ensisijaisesti perusopetuksen henkilöstömenoihin sekä koulukuljetuksiin.

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion päättänyt käyttötalousosan sitovuustasoksi lautakuntatason. Kunnanhallituksen antamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Ylitykset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet on käsitelty kunnan johtotiimissä.

Hallintosäännön 25 § mukaan lautakunta päättää ehdotuksesta toimialan taloussuunnitelmaksi- ja arvioksi."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy

1. teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion menoylityksen 121 000 euroa ja
2. sivistyslautakunnan vuoden 2023 talousarvion menoylityksen 160 931,33 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)