Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Aloite / Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito / otto-oikeuden käyttäminen (lisäpykälä)

MjuDno-2023-571

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Eräät kunnanhallituksen jäsenet ovat tehneet aloitteen Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpidon uudelleen käsittelemiseksi teknisessä lautakunnassa.
Tekninen lautakunta on 2.5.2023 § 43 jättänyt Toivolan jääkiekkokaukalon pois kunnan ylläpitämistä liikuntapaikoista. 

Aloitteessa esitetään, että kaukalon ylläpitoa jatkettaisiin yhteistyössä Toivolan kylän asukkaiden kanssa.

Päätöksessä ylläpidettävistä liikuntapaikoista olevassa liitteessä, jossa kohteet on listattu, todetaan: Kunnan omistamilla maa-alueilla olevia kohteita voidaan luovuttaa seurojen, yhdistysten tai yksityishenkilöiden ylläpitoon liikuntapaikkoina. Kohteista tehdään kirjallinen sopimus. Esimerkkikohteita joissa sopiminen mahdollista: - Vapaa-ajan kentät (voidaan myös jäädyttää) - ranta-alueet (uiminen, retkeily, venepaikat)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

Tekninen lautakunta päättää, että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

Tekninen lautakunta päättää myös luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

Tekninen lautakunta päättää, että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-autolla tehtävän pohjien jäädytyksen luistelukentälle..

Päätös

Tekninen lautakunta totesi, että aiemman päätöksen mukaan kohde voidaan kirjallisesti sopia ulkopuolisen tahon ylläpidettäväksi.

Tekninen lautakunta päätti, että olosuhteiden parantamiseksi tekninen toimi rakennuttaa alueen katuvaloliittymästä yhteyden kentän valaistukseen ja tähän yhteyteen lisätään mahdollisuus ottaa virtaa myös pumpulle veden nostamiseksi kunnan omistamalla maalla olevasta kaivosta. Kulutusseurantaa varten asennetaan alamittari. Kulutettu sähköenergia sekä siirtomaksu laskutetaan sopimuskumppanilta.

Tekninen lautakunta päätti myös luovuttaa alueella olevat kunnan omistamat rakenteet ja laitteet sopimuskumppanille. Sopimuksen päättyessä tai toiminnan loppuessa kunta pidättää itsellään oikeuden lunastaa rakenteet ja laitteet takaisin itselleen korvauksetta. Tämä kirjataan myös sopimukseen.

Tekninen lautakunta päätti, että liikuntatoimi tilaa ja kustantaa kuorma-autolla tehtävän pohjien jäädytyksen luistelukentälle.

Kuvaus

Kokouksen aluksi Heta Jukola esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen 7.11.2023 § 79 Toivolan jääkiekkokaukalon ylläpito / sähkö- ja siirtomaksun laskuttaminen sopimuskumppanilta.
Antti Hyyryläinen kannatti esitystä.


Kuntalain 92 §
- 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen
- 4 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä
- 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä 3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Päätös käsiteltäväksi ottamisesta on tehtävä 7 arkipäivän sisällä ottokelpoisen päätöksen tiedoksi saattamisesta.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.
Ilmoitus on tehtävä 7 arkipäivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

 

Seppo Hujanen esitti, että kunnanhallitus ei ota asiaa käsittelyyn.
Toni Maczulskij kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asian ottaminen käsittelyyn vaatii enemmistön.

Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava nimenhuutoäänestys, jossa 
Seppo Hujasen esitystä kannattavat äänestävät JAA (asiaa ei oteta kunnanhallituksen käsittelyyn) ja
Heta Jukolan esitystä kannattavat äänestävät EI (asia otetaan kunnanhallituksen käsittelyyn).

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista
JAA-ääniä 3: Seppo Hujanen, Sari Lantta, Toni Maczulskij
EI-ääniä 6: Antti Hyyryläinen, Tapio Hämäläinen, Heta Jukola, Piia Mäkilä, Jaana Partio, Jonna Pöysti.
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on päättänyt ottaa asian käsittelyyn.

Keskustelussa Jonna Pöysti esitti, että asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunta tarkastelee asian ottaen huomioon muiden liikuntapaikkojen yhdenvertaisuuden.
Useat kannattivat Pöystin esitystä.

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanhallitus palautti asian tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

 

Asia käsiteltiin §:n 213 käsittelyn jälkeen ennen §:n 214 käsittelyä.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

tekninen johtaja, teknisen ltk pj.