Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Peruveden ranta-asemakaava (2021)

MjuDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Ahonen, Kiinteistökehityspäällikkö, sirpa.ahonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Peruveden ranta-asemakaavan laatiminen alkoi vuonna 2012. Peruveden ranta-asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.8.2017, mutta kaavan hyväksymispäätös kumottiin Itä-Suomen hallinto-oikeudessa 24.1.2019. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei asialle myönnetty enää valituslupaa. Maanomistaja on kuitenkin halunnut lähteä uuteen prosessiin, jossa huomioidaan erityisesti Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen sisältö. Aluetta on tarkoitus kehittää edelleen golf-matkailun näkökulmasta.

Maanomistajat ovat toimittanut kaava-aloitteet ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman Mäntyharjun kuntaan Peruveden ranta-asemakaavan laadinnan uudelleen käynnistämiseksi.

Kaava-aloite liittyen tiloihin Saarenpää 507–425–12–219, Saarenpäänranta 507–425–12–225 ja Tuomaan Tuvat 507–425–12–224 on saapunut Mäntyharjun kuntaan 24.2.2021 maanomistajalta. Kaava-aloite liittyen tilaan Huutoniemi 507–425–8–58 on saapunut Mäntyharjun kuntaan päivämäärällä 24.3.2021 maanomistajalta. Lisäksi Mäntyharjun kuntaan on toimitettu kaava-aloite maanomistajilta 7.4.2021 liittyen tiloihin Suittilahdenranta: 507–425–8–114 ja Erkki-Karkia: 507–425–8–101. Suunnittelualueen laajuus on noin 55 ha.

Tammikuussa 2021 pidettiin hankkeen osalta viranomaisneuvottelu, johon osallistuvat Etelä-Savon (vastuualueet ympäristö ja maankäyttö) ja Pohjois-Savon (vastuualueet liikenne) ELY-keskukset, Mäntyharjun kunta sekä maanomistaja ja kaavaa laativa konsultti.

Maaomistajat ovat perustelleet kaavamuutoksen käynnistämistä seuraavasti:

Tavoitteena on uudelleen käsittely KHO:n kumoamalle ranta-asemakaavalle.  

Alueen maanomistajat ovat päättäneet käynnistää uudelleen Peruvesi-Vihantasalmi matkailun kehittämishankkeen mukaisen ranta-asemakaavan laadinnan viitostien ja Peruveden väliselle alueelle. Alueen voimassa olevassa osayleiskaavassa RM-3 ja VU-2-alueille rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.

Maanomistajat ovat esittäneet ranta-asemakaavan laatijaksi FCG:n Kristina Salomaata.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta:

 1. Hyväksyy Mäntyharjun Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava-alueella ranta-asemakaavan uuden käsittelyn käynnistämisen tiloilla: 507–425–12–219 - Saarenpää, 507–425–12–225 - Saarenpäänranta, 507–425–12–224 - Tuomaan Tuvat, 507–425–8–58 - Huutoniemi, 507–425–8–114 - Suittilahdenranta ja 507–425–8–101 - Erkki-Karkia.
 2. Hyväksyy kaavanlaatijan: FCG / Kristina Salomaa
 3. Hyväksyy Peruveden ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 30 vuorokauden ajaksi.
 4. Päättää, että ranta-asemakaavan laadinnan käsittelystä peritään kaavoitus- ja paikkatietopalvelujen taksan 1.4.2018 mukainen maksu.  

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuvaus
FCG Finnish Consulting Group Oy on toimittanut kuntaan 12.6.2023 päivätyn Peruveden ranta-asemakaavan kaavaehdotusaineiston.

Mäntyharjun tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 14.4.2021 § 35 käynnistää uudelleen Peruveden ranta-asemakaavan laadinnan. Samalla Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta asetti nähtäville ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 12.5. – 11.6.2021 väliseksi ajaksi ja kuulutti kaavan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi yksityisen maanomistajan jättämä mielipide. Mielipiteeseen on laadittu vastineraportti, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa 9-reikäisen golf-kentän toteuttaminen sekä siihen tukeutuvien matkailupalveluiden ja loma-asuntojen sijoittaminen alueelle. Golfkentän palvelurakennukseksi muuttuvalle tilakeskuksen asuinrakennukselle haetaan korvaava paikka tilalta. Tavoitteena on alueen virkistyskäytön kehittäminen huomioiden myös Konnesaaren retkeilymahdollisuudet. Kokonaisuutena alueesta pyritään luomaan vetovoimainen ja tasokas matkailu- ja vapaa-ajankokonaisuus, joka tukeutuu jo oleviin palveluihin sekä hyviin liikenneyhteyksiin.

Asemakaavan laadullisena tavoitteena on mahdollistaa vetovoimaisen, korkeatasoisen, tasokkaan ja turvallisen matkailu- ja vapaa-ajankokonaisuuden toteuttaminen. Kaavassa otetaan huomioon matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille osoitetun rakennusoikeuden määrä ja sen sekä muiden uusien toimintojen mahdollistaman käyttäjämäärän lisääntymisen vaikutukset kaava-alueen ympäristön ranta-alueiden nykyiseen maankäyttöön. Asemakaavalla luodaan tarvittavat edellytykset turvalliselle elinympäristölle. 

Asemakaavan kuvaus
Asemakaavalla on osoitettu Mäntyharjun Vola – golfkenttäalue (VU-1). Golfväylien ryhmittelyyn vaikuttaa mm. klubirakennuksen sijainti, johon pelin lähtö- ja päätös sijoittuvat. Klubirakennuksena ja kenttäyhtiön toiminnan keskuksena tulevat toimimaan nykyisen Saarenpään talouskeskuksen rakennukset.

Kenttäalueen rakentamisen ja ylläpitoon liittyvien maa-ainesten ym. materiaalien varastoimisalueena toimii kaava-alueen lounaisosan erillinen maa-alue (VU-2). Alueelta on huoltotieyhteys golfkenttäalueelle valtatien varren kevytväylän kautta.

Golfkentän asiakasliikenne ohjautuu valtatien suuntaiselle kevytväylälle ja klubin sekä harjoituskentän yhteyteen erilleen alueen muusta tieverkosta. Ajoyhteydet ranta-asumuksille hoidetaan keskitetysti Konnesaarentien kautta. Tällä ratkaisulla on saatu tilakeskuksen alueet rauhoitettua läpiajoliikenteeltä ja golftoimintojen käyttöön. Konnesaaren yksityistie on osoitettu ohjeellisena ajoyhteytenä syksyn 2021 ja kevään 2022 järjestetyn yksityistietoimituksen mukaisesti.
Kentän läheisyyteen on varattu yksi loma-asuntoryhmä. Nämä ns. kuivanmaan loma-asunnot sijoittuvat golfkentän reunalle Peruveden rantavyöhykkeen ja valtatie 5:den 45 dB meluvyöhykkeen väliin. Kuivanmaan loma-asuntoyksikölle on esitetty oma yhteisrantaosuus maa- ja metsätalousalueella (M-1) Kaijanlahden rannassa. Yhteisrantaosuudelle sijoittuu loma-asuntoyksiköitä palvelevat sauna, takkatupa, varasto ja uimaranta sekä venevalkama-alueet. Lisäksi kentän läheisyyteen loma-asuntoryhmän eteläpuolelle on varattu rakennusalue muutamalle vakituiselle asunnolle (AO).

Tilakeskuksen asuinrakennukselle on osoitettu uusi paikka Kaijanlahden rannasta tilan rantasaunojen läheisyydestä. Asuinrakennus sijoittuu golfkentän reunalle ja on saavutettavissa Konnesaarentieltä rakennetun uuden kiinteistörekisteriin merkityn tieyhteyden kautta.

Alueen kehittämistä tukeville uusille matkailupalveluille on varattu lisäaluetta Suitsinlahdelta. Alueelle on mahdollista sijoittaa matkailu- ja elämyspalveluita sekä muuta liiketoimintaa. Alueelle ei sallita loma-asumista tai majoitusta.

Ranta-alueille on osoitettu yksityisiä venevalkama-alueita (LV-1) ja niihin liittyviä paikoitusalueita.

Konnesaari on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Alueelle on varattu rantautumispaikka, laavun ja halkokatoksen paikka.

Olemassa olevien loma-asuntojen ja uuden golfalueen väliin on jätetty maa- ja metsätalousalue (M-1) suojavyöhykkeeksi. Suojavyöhykkeen kautta on johdettu ajoyhteydet loma-asunnoille ja rannan saunatuville, uimarannoille sekä venevalkamiin.

Kaavaratkaisu perustuu golfkentän suunnitelmaan, jossa on otettu huomioon golfväylien sijoittelu turvallisuuden näkökulmasta. Golfväylät sijoitetaan kentälle siten, ettei golfkentän toiminta aiheuta kentän ympäristössä liikkuvien turvallisuudelle vaaraa. Kaavassa on osoitettu golfkentän suunnitelman mukaiset lyöntisuunnat. Lisäksi kaavan yleismääräyksellä varmistetaan VU-1 alueen toteuttaminen turvallisesti.

Seuraavaksi laadittu kaavaehdotus tulisi asettaa nähtäville ja siitä tulisi pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta sekä osallisia olisi tiedotettava kaavaehdotuksen nähtävilläolosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditun vastineen sekä 12.6.2023 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat,
 2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi sekä
 3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditun vastineen sekä 12.6.2023 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat,
 2. asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti 30 vrk:n ajaksi sekä
 3. pyytää lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt rakennuslautakunnan lausuntoa Peruveden ranta-asemakaavan kaavamuutoksesta. Lausuntoa on pyydetty 18.8.2023 mennessä. Rakennuslautakunta on saanut jatkoaikaa lausunnon antamiselle 15.9.20123 saakka.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta katsoo, että Peruveden ranta-asemakaavan ehdotus toteuttaa erinomaisesti lainvoimaista rantaosayleiskaavaa 2020 -luvun tarpeiden mukaisesti sekä mahdollistaa alueen kehittämisen maan omistajien tarpeiden mukaisesti. Alueturvallisuutta on parannettu aikasemmasta kaavavaiheesta.

Lautakunta luottaa, että kaava vahvistuu sekä mahdollistaa alueen kehittämisen.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

Markku Lamponen, maankäyttökoordinaattori, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Peruveden ranta-asemakaavaa koskevat kaavaehdotusasiakirjat olivat julkisesti nähtävillä 13.7.-18.8.2023 välisenä aikana. Kuulutus nähtäville asettamisesta julkaistiin 13.7.2023 kunnan ilmoitustaululla, verkkosivulla ja Pitäjänuutisissa. Kaava-alueen lähimpien kiinteistöjen omistajia on lisäksi tiedotettu kaavaehdotuksen nähtävilläolosta. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta, Väylävirastolta, Riihisaari-Savonlinnan museolta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Mäntyharjun rakennuslautakunnalta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta.

Asiakirjoista saapui yhdeksän lausuntoa ja neljä muistutusta. Saadun palautteen perusteella kaavanlaatija on antanut vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaava-aineistoon on hyväksymisvaiheessa tehty seuraavat muutokset:

Muutokset kaavakartalla ja kaavamääräyksissä:
- Kaavakartalle lisättiin ohjeellisia hule-aluerajauksia. Määräys osoittaa ohjeellisesti mihin hulevesien viivytysaltaat sijoitetaan.
- Kaavan yleismääräyksiin lisättiin, että VU-1 ja VU-2-alueiden osalta toteuttamisvastuu on maanomistajalla tai -haltijalla.

Muutokset ja täydennykset kaavaselostuksessa
- Työpaikka-arviota on päivitetty vastaamaan Golfkentän vaikutukset -selvitystä (liite 2)
- Selostukseen lisättiin kappale (5.5.3), jossa käsitellään kaavan suhdetta voimassa olevaan yleiskaavan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot ja muistutukset,
 2. hyväksyy laaditut vastineet ja toimittaa vastineet muistuttajille ja
 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Peruveden ranta-asemakaavan hyväksymistä (MRL 52§).

Päätös

Tekninen lautakunta

 1. merkitsi tiedoksi saapuneet lausunnot ja muistutukset,
 2. hyväksyi laaditut vastineet ja toimittaa vastineet muistuttajille ja
 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Peruveden ranta-asemakaavan hyväksymistä (MRL 52§).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Peruveden ranta-​asemakaavan (MRL 52 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.