Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Presidentinvaalin ulkomainonta vuoden 2024 vaaleissa

MjuDno-2023-576

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Presidentinvaali toimitetaan tammikuussa 2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1.-23.1.2024 ja mahdollinen toinen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024.
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, eli 10.1.2024 alkaen.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisestä. Käytäntö perustuu kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970 -luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Vaalimainospaikkojen maksullisuus vaihtelee eri kunnissa. Suuntauksena on ollut, että kunnat pyrkivät kattamaan vaalimainoskehikoista ja niiden pystyttämisestä ja poistamisesta johtuvat kustannukset ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä. Jos kunta perii maksun, sen tulee olla saman suuruinen kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille ns. yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttaneen äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1    päättää, että aluevaalien ulkomainonta aloitetaan keskiviikkona 10.1.2024 klo 12 lukien.

2    toteaa, että vaalimainoksia ei tule sijoittaa alueelle, joka rajoittuu

​Kiepin siltaan

Varpasen ja Kiiskintien risteykseen sekä

Kirkonkylään menevän tien (Mäntyharjun tie) ja Kaartotien risteykseen,

3    toteaa, että kieltoalueella vaalimainokset asetetaan ainoastaan torilla oleviin kunnan telineisiin, joissa kullakin puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään yksi kehikko, johon vaalimainokset asetetaan molemmin puolin. Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä (Savontien ja Varpasentien kulmauksesta alkaen).

4    antaa tekniselle osastolle valtuudet poistaa virheellisesti asetetut mainokset,

5    määrää, että yhdyshenkilönä toimii vaalimainosten asettelussa keskusvaalilautakunnan sihteeri sekä

6    toteaa, että kunta ei peri maksua vaalimainospaikoista,

7   kehottaa poistamaan vaalimainokset kehikoista varsinaisten vaalipäivien jälkeisenä tiistaina klo 12.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.