Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen presidentinvaali 2024

MjuDno-2023-575

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tasavallan presidentintavaali toimitetaan joka kuudes vuosi. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.

Ennakkoäänestys kotimaassa on 17.1.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa on 31.1.-6.2.2024.

Vaalilain (20.5.2016/361) 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita siinä vaalipiirissä johon kunta kuuluu. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tamä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuunottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva eduskuntavaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana. 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoina tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa myös ehdokkuutta missä hyvinvointialueessa tahansa. Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tamä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

Oikeusministeriö on pyytänyt kiinnittämään huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenellä sekä varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valittaviksi ehdotettavilta henkilöiltä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on kysyttävä suostumus ko. tehtävään. 

Keskusvaalilautakunta toivoo, että keskusvaalilautakuntaan kuuluvia henkilöitä (ml. varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 1.7.2019 § 50 yhdistänyt kunnan äänestysalueet: 1 Asema ja 2 Kirkonkylä yhdeksi äänestysalueeksi: 001 Mäntyharju.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1 valitsee seuraavaa Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakunnan (5 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme)

2 asettaa eduskuntavaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme) ja

3 määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös

Kunnanhallitus

1. valitsi Mäntyharjun (001) äänestysaluetta varten vaalilautakunnan jäsenet (5) ja varajäsenet seuraavasti sekä määräsi puheenjohtajat:

jäsen varajäsen (ei henkilökohtaisia)
Tapio Valkama, pj Ismo Partio
Ilpo Honkanen, vpj.                  Eija-Liisa Siitari
Maarit Orava Tuula Roitto
Christian Malm Ari Siitarinen
Piia Mäkilä Leena Pekkanen
  Riitta Valkama

- puheenjohtaja Tapio Valkama
- varapuheenjohtaja Ilpo Honkanen

2. asetti presidentinvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä) ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme)

jäsen varajäsen
Heikki Koljonen, pj. Katri Pystynen
Päivi Reponen, vpj. Pirkko Tiilikainen
Seija Pekkola Markku J. Lamponen