Kunnanhallitus, kokous 13.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Varavaltuutetun täydentäminen / Kansallinen Kokoomus

MjuDno-2023-495

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalaki 17 § Varavaltuutetut

"Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun."

 

Vaalilaki 93 § Varavaltuutetut

"Varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään kuntalain 17 §:ssä.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi."

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 § 62 vahvistanut kuntavaalien tuloksen Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettujen osalta seuraavasti:

järj.nro ehdokas nro nimi äänet vertausluku
1 36 Lopperi Jaana 27 77,625
2 45 Torniainen Liisa 20 69,000
3 33  Karjalainen Panu 19 62,100
4 35 Korhonen Paavo 19 56,455
5 25 Eerikäinen Karri 18 51,750
6 27 Hoteila Iina 18 47,769
7 42 Pesonen Tapio 18 44,357

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.4.2023 § 11 myöntänyt eron opiskelija (AMK), koulutusassistentti Iina Hoteilalle. Tällöin dipl.insinööri Tapio Pesonen nousee kuudenneksi varavaltuutetuksi ja seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee opiskelija Toni Konga.

järj.nro ehdokas nro nimi äänet vertausluku
1 36 Lopperi Jaana 27 77,625
2 45 Torniainen Liisa 20 69,000
3 33 Karjalainen Panu 19 62,100
4 35 Korhonen Paavo 19 56,455
5 25 Eerikäinen Karri 18 51,750
6 42 Pesonen Tapio 18 44,357
7 34 Konga Toni 15 41,400

 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta

1. määrää Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettujen lukumäärää täydennettäväksi yhdellä varavaltuutetulla, varavaltuutettu opiskelija (AMK), koulutusassistentti Iina Hoteilan menetettyä vaalikelpoisuutensa.

2. toteaa, että Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettujen luettelon on täydennyksen jälkeen seuraava:

järj. nro ehdokas nro nimi äänet vertausluku
1 36 Lopperi Jaana 27 77,625
2 45 Torniainen Liisa 20 69,000
3 33 Karjalainen Panu 19 62,100
4 35 Korhonen Paavo 19 56,455
5 25 Eerikäinen Karri 18 51,750
6 42 Pesonen Tapio 18 44,357
7 34 Konga Toni 15 41,400


3. Saattaa asian kunnanhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus saattaa keskusvaalilautakunnan päätöksen Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettujen lukumäärän täydentämisestä yhdellä varavaltuutetulla Toni Kongalla kunnanvaltuuston tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.