Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Äänestyspaikat vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

MjuDno-2024-115

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Europarlamenttivaalit toimitetaan kesäkuussa 2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Vaalien ennakkoäänestykset kotimaassa toimitetaan 29.5.-4.6.2024.

Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikat ja kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. 

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on 1.7.2019 § 50 päättänyt, että Mäntyharjun kunta muodostaa yhden äänestysalueen 1.1.2020 alkaen. Äänestysalue on 001 Mäntyharju.

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina (VL 48 §).

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää eikä kello 18:n jälkeen. 

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 23.3.2024 klo 12 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. määrää, että Mäntyharjun kunnan ennakkoäänestyspaikka on Monitoimihalli Kisalan aula, Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju

2. päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajat seuraavasti:
29.5.-31.5.2024   klo 09.00- 18.00
1.6. -  2.6.2024    klo 10.00- 14.00
3.6. -  4.6.2024    klo 09.00- 18.00

3. määrää, että seuraavat laitokset ovat ennakkoäänestyspaikkoja (laitosäänestys):
- Hyvinvointikeskus, geriatrinen arviointiosasto
- Palvelukeskus Ruskahovi
- Palvelutalo Mäntypuisto
- Palvelukoti Lehtola
- Attendo Oy Mäntyhovi Hoivakoti
- Esperi Care Hoivakoti Rautuhovi

4. määrää, että Mäntyharjun kunnan äänestyspaikka varsinaisena europarlamenttivaalien vaalipäivänä 9.6.2024:
- Mäntyharju äänestysalue (001): Monitoimihalli Kisalan aula, Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.