Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Europarlamenttivaalien 2024 ulkomainonta

MjuDno-2024-125

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Europarlamenttivaalit toimitetaan kesäkuussa 2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.-4.6.2024.
Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista, eli 22.5.2024 alkaen.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämisestä. Käytäntö perustuu kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970 luvulta lähtien. Perusteena suositukselle on aikanaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemakuvalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Vaalimainospaikkojen maksullisuus vaihtelee eri kunnissa. Suuntauksena on ollut, että kunnat pyrkivät kattamaan vaalimainoskehikoista ja niiden pystyttämisestä ja poistamisesta johtuvat kustannukset ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä. Jos kunta perii maksun, sen tulee olla samansuuruinen kaikille ehdokkaita asettaneille ryhmille ns. yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttaneen äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1    päättää, että europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan keskiviikkona 22.5.2024 klo 12 lukien.

2    toteaa, että vaalimainoksia ei tule sijoittaa alueelle, joka rajoittuu

​Kiepin siltaan

Varpasen- ja Kiiskintien risteykseen sekä

Kirkonkylään menevän tien (Mäntyharjun tie) ja Kaartotien risteykseen,

3    toteaa, että kieltoalueella vaalimainokset asetetaan ainoastaan torilla oleviin kunnan telineisiin, joissa kullakin puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään yksi kehikko, johon vaalimainokset asetetaan molemmin puolin. Vaalimainokset asetetaan kunnan telineisiin vasemmalta lukien samassa järjestyksessä kuin ehdokkaita asettavat ryhmät ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä (Savontien ja Varpasentien kulmauksesta alkaen).

4    antaa tekniselle osastolle valtuudet poistaa virheellisesti asetetut mainokset,

5    määrää, että yhdyshenkilönä toimii vaalimainosten asettelussa keskusvaalilautakunnan sihteeri sekä

6    toteaa, että kunta ei peri maksua vaalimainospaikoista,

7   kehottaa poistamaan vaalimainokset kehikoista varsinaisten vaalipäivien jälkeisenä tiistaina klo 12.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.