Kunnanhallitus, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Oppisopimuskoulutukseen ottaminen

MjuDno-2024-123

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohje:
7.1 Henkilöstön palkkaaminen
Henkilöstösuunnitelma toimii henkilöstöresurssin ja palkkaamisen perustana. Tilikauden aikana pitäydytään henkilöstösuunnitelmassa ja sen mukaisissa tehtävissä ja viroissa. Toimivalta henkilöstöasioissa tapahtuu hallintosäännön mukaisesti.
Henkilöstösuunnitelmassa olevan tehtävän tai viran vapautuessa tulee aina ensisijaisesti miettiä, voitaisiinko tehtävät hoitaa olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentamisen ja prosessien parantamisen kautta. Uusia ulkoisia rekrytointeja tulee harkita tarkoin.
Henkilöstösuunnitelmaan sisältymättömien virkojen ja työsuhteiden täyttäminen vaatii kunnanhallituksen luvan. (Avoimeksi tulevat ja uudet virat ja toimet tuodaan kunnanhallituksen arvioitavaksi.)

Yksi ammattimiehistä jää eläkkeelle 1.6.2024. Työt päättyvät jo 12.3.2024 työntekijän jäädessä lomalle. Tehtävä on henkilöstösuunnitelmassa.

Tehtävän täyttäminen organisaatiossamme jo olevalla henkilöllä toteuttaisi täytäntöönpano-ohjeen 7.1 pykälän toista kohtaa. Tällainen järjestely onnistuisi oppisopimuskoulutuksen kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy henkilön ottamisen oppisopimuskoulutukseen tekniselle toimelle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Puhelinnumero: 044 7707 210
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.