Kunnanhallitus, kokous 25.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Taloustilanne helmikuu 2024

MjuDno-2024-120

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen hyväksymässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa todetaan talouden seurannasta seuraavaa:
"Kunnanjohtaja vastaa siitä, että kunnanhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja kolmannesvuosittain kattavamman osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Osavuosikatsaukseen tulee sisältyä kunkin lautakunnan kumulatiivinen toteuma, toteumatietojen perusteella laadittu arvio koko vuoden toimintamenojen ja -tulojen kehityksestä verrattuna hyväksyttyyn talousarvioon, tavoitteiden seuranta sekä investointien toteutuminen. Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta. Teknisen johtajan raportointivelvollisuus sisältää myös investointien toteutumisen.

Raportointi voidaan toteuttaa vertaamalla kuluvaa vuotta edelliseen vuoteen koska hyvinvointialueiden perustamisesta johtuneet muutokset koskevat molempia vuosia. Talousarviovertailu on syytä ottaa mukaan kolmannesvuosikatsauksiin ennustettavuuden parantamiseksi.

Helmikuun loppuun mennesssä toimintatuottoja oli kertynyt 1.016.596,13 euroa, joka oli 251.972 euroa vuotta 2023 enemmän. Kasvua oli erityisesti kohdissa myyntituotot ja tuet ja avustukset. Kertymän taustalla oli myyntituottojen osalta kertaluontoinen metsänmyyntituottojen tilitys tammikuussa, 223 188,66 euroa (vrt vuosi 2023 kertymä 0 euroa). Tuet ja avustukset kohdan osalta kasvun taustalla on vuodelta 2023 siirtynyt hankerahoitus (kasvu vuoden 2023 kertymästä n.41.000 euroa)

Toimintakuluja oli kirjautunut 3.030.457,85 euroa, toteuma 58.612 euroa pienempi kuin vuonna 2023. Toimintakuluissa kannttaa huomioida henkilöstökulujen pieneneminen (-3,56 %) vuoteen 2023 verrattuna.

Verotulokertymä oli tammikuussa 2.358.530,14 euroa. Vertailussa edellisen vuoden kertymään näkyy ns. häntien puuttuminen sillä muutos edelliseen vuoteen oli -1.511.519 euroa. Kertymä oli talousarviota parempi varsinkin kun huomioidaan kiinteistöverojen kertymän rytmitys. 
Valtionosuutta kunta sai helmikuun loppuun mennessä  156.987 euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna  -178.769 euroa. Kertymä oli talousarvion mukainen.

Tuloslaskelma näyttää 2/2024 osalta ylijäämää 203.203,34 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 2/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)