Kunnanvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kiinteistöveroprosentti 2024

MjuDno-2023-524

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistöverolain 11-14 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30-2,00 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 0,93-2,00%
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti: 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,93-2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %

 

Vuonna 2023 Mäntyharjun kunnan kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,55 %
 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiint.veroprosentti 1,15 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %

Talousarvion rakentamisen lähtökohtana on ollut pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti jakautui kahteen; maa-alueet ja rakennukset. Muutos tarkoittaa sitä, että maa-alueiden kiinteistöveroprosenttia joudutaan nostamaan.

Esitetyillä veroprosenteilla vuoden 2024 talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Kunnanvaltuuston tulee päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä sopeuttamisohjelmasta, joka muodostuu:
- kunnan ostopalveluiden tarkastelusta
- oman palvelutuotannon sopeuttamisesta kysyntää vastaavaksi
- kunnan palveluksessa olevan henkilöstömäärästä tarkastelusta ( taloudelliset ja tuotannolliset perusteet)
-kiinteistöstrategian sisältävien toimenpiteiden konkretisoinnista

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30 %
     Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 1,10%
 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,55 %
 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiint.veroprosentti 1,15 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30 %
     Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 1,10%
 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,55 %
 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,​15 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,​00 %.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15