Kunnanvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 LISÄPYKÄLÄ: Johtajasopimus (lisäpykälä)

MjuDno-2023-536

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 42 § sisältää määräykset kunnan ja kunnanjohtajan välisestä johtajaspimuksesta.
Johtajasopimus on lakisääteinen. Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kunnanjohtajan völistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Sopimukseen kirjataan yleensä tehtävän hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdollisten ristiriitatilaneiden ratkaisemiseen liittyviä asioita. Johtajasopimuksesta säädetään laissa vain yleisellä tasolla, jotta kunnat voivat itse harkita sopimuksen sisällön. (Kuntalaki: Taustaa ja tulkintaa: Heikki Harjula, Kari Prättälä)

Kunnanvaltuustossa 7.8.2023 suoritettu kunnanjohtajan virkavaalin on saanut lainvoiman. Valittu kunnanjohtaja Juho Järvenpää ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Lantta ovat käyneet keskusteluja liitteenä olevan johtajasopimuksen sisällöstä. Keskusteluihin on osallistunut myös kunnanhallituksen varapuheenjohtajat Toni Maczulskij ja Seppo Hujanen.
Sopimusmallia on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa 2.10.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja kunnanjohtaja Juho Järvenpään välisen johtajasopimuksen;
  2. saattaa  johtajasopimuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus

1. hyväksyi Mäntyharjun kunnan ja kunnanjohtaja Juho Järvenpään välisen johtajasopimuksen;

2. päätti, että kunnanhallituksen jäsenet allekirjoittavat johtajasopimuksen ja 

3. saattaa johtajasopimuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.


Kunnanjohtaja Juho Järvenpää oli saapuvilla asian keskustelun ajan klo 17.02-17.45, poistuen ennen päätöksentekoa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee johtajasopimuksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)