Kunnanvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Lisämäärärahat 2023 talousarvioon

MjuDno-2023-534

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 19.12.2022.
Kunnassa on sovittu, että talousarvion edellyttämät lisämäärärahat sekä käyttötalouden että investointien osalta tuodaan kunnanvaltuuston käsittelyyn viimeistään kolmannesvuosirapporttien käsittelyn yhteydessä. 

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 20.9.2023 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle  211.000 euron lisämäärärahaa sivistyslautakunnan käyttötalouteen (perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaskuljetukset sekä palkkakustannukset).

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.9.2023 esittänyt kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 92 000 euron lisämäärärahaa  käyttötalouteen. Summasta 20.000 euroa jakautuu vesilaitoksen kustannuspaikoille ja 38.000 euroa muille teknisen lautakunnan kustannuspaikoille. Lisäksi uudelle kustannuspaikalle Ruskahovin allas jakautuu 24.000 euroa.
Investointiosaa tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 25.000 euron lisäinvestointia vuodelle 2023 kohtaan leikkipuistojen aidat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat menokohdalle

 1. perusopetus henkilöstökulut 104.445 euroa kustannuspaikkaan 19443001 / 40000, vakinaisten palkat;
 2. perusopetus oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksikkö 53.805 euroa kustannuspaikkaan 19443601 / 40010, sijaisten palkat;
 3. lukion henkilöstökulut 52.750 euroa kustannuspaikalle 19444001 / 40010 sijaisten palkat
 4. vesilaitos / viemärilaitos yhteensä 20.000 euroa tilille 44000, 
 5. Ruskahovin allas kiinteistökulut 24.000 euroa; leikkipuistot 18.000 euroa;
 6. kiinteistöt muu materiaali (Mustikkatassu, Yhtenäiskoulu, Ruskahovi) yhteensä 30.000 euroa;
 7. nuorisotyön kustannuspaikalle ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön rahasto 10.406,76 euroa;
 8. (investointi) leikkipuistot 25.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio ja sivistysjohtaja Jari Hautamäki olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan etäyhteyden (Teams) kautta klo 18.34-18.40.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2023 talousarvioon seuraavat lisämäärärahat menokohdalle

 1. perusopetus henkilöstökulut 104.445 euroa kustannuspaikkaan 19443001 / 40000, vakinaisten palkat;
 2. perusopetus oppimisen ja koulunkäynnin tuen yksikkö 53.805 euroa kustannuspaikkaan 19443601 / 40010, sijaisten palkat;
 3. lukion henkilöstökulut 52.750 euroa kustannuspaikalle 19444001 / 40010 sijaisten palkat
 4. vesilaitos / viemärilaitos yhteensä 20.000 euroa tilille 44000, 
 5. Ruskahovin allas kiinteistökulut 24.000 euroa; leikkipuistot 18.000 euroa;
 6. kiinteistöt muu materiaali (Mustikkatassu, Yhtenäiskoulu, Ruskahovi) yhteensä 30.000 euroa;
 7. nuorisotyön kustannuspaikalle ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön rahasto 10.406,76 euroa;
 8. (investointi) leikkipuistot 25.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

taloussuunnittelija, ao. toimialat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15