Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Luokkaretkiraha-anomus

MjuDno-2020-744

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Yhtenäiskoulun 6. luokkien oppilaiden vanhemmat ovat esittäneet sivistyslautakunnalle raha-anomuksen, minkä tarkoituksena on tasoittaa kerättyjen luokkaretkivarojen eroja. Kuudensille luokille on kertynyt luokkaretkivaroja vaihtelevasti, sillä eri kouluilla on ollut erilaiset tavoitteet ja käytännöt luokkaretkille ja varoja on kerätty sen mukaisesti. Kirkonkylän ja Toivolan koulut yhdistyivät Mäntyharjun Yhtenäiskouluun syksyllä 2020. Vanhempien esittämän anomuksen mukaan tarkoituksena olisi mahdollistaa kaikille oppilaille yhteinen luokkaretki.

Tilanteen voidaan katsoa olevan poikkeuksellinen ja sen korjaamisen edellyttäminen varainkeruulla muutamassa kuukaudessa olisi oppilaille ja vanhemmille kohtuutonta. Kuudensien luokkien yhteisen luokkaretken mahdollistaminen edistää yhteisöllisyyttä ja oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Mäntyharjun yhtenäiskoulun kuudensien luokkien oppilaiden vanhempien anomuksen ja tukee oppilaiden retkikassaa 2300 (kaksituhattakolmesataa) eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Seppo Kettunen, Jenni Kasurinen

Kokouskäsittely

Seppo Kettunen ja Jenni Kasurinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.