Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Sivistyslautakunnan talousarvion 2021 hyväksyminen

MjuDno-2020-579

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.6.2020 päättänyt, että talousarvio 2021 rakennetaan seuraavista lähtökohdista:

1. lautakuntien käyttötalousarvio rakentuu raamilaskelmaan, jonka mukaan toimialojen raamit ovat

 • sivistyksen toimiala 8 326 199 €
 • tekninen toimiala    5 720 926 €
 • hallinnon toimiala    4 019 527 €
 • kunnanvaltuusto          61 430 €
 • tarkastuslautakunta     20 000 €
 • keskusvaalilautakunta 20 000 €
 • rakennuslautakunta   175 020 €
 • Essote                     27 069 660 €

2. investointiraja on 20.000 €;

3. investointien yhteismäärä talousarviovuoden ja sitä seuraavien kahden suunnitelmavuoden aikana tulee kyetä rajaamaan saman ajan sumu- poistojen määrään;

4. vuosilomista tulee pitää vähintään 55 % kesälomakaudella ja seuraavalle kalenterivuodelle voi jättää enintään 5 vuosilomapäivää;

5. virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavarauksiin ja henkilöstösuunnitelmaan.

 

Sivistyslautakunnan talousarvion 2021 käyttötalousosan toimintatuotot ovat vuoden 2020 tasolla ja toimintakuluihin on annetussa raamissa tehty 208 000€ leikkaus. Talousarviossa on huomioitu muun muassa seuraavat asiat:

 • työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset +1,5%
 • asiointipisteen siiryminen sivistyspalveluille
 • lukiolaisten koulukuljetukset Ristiinasta
 • perusopetuksen siirtyminen yhden koulun malliin
 • sivistyksen esitykset investointeihin vuodelle 2021
  • Kisalan vanhan puolen irtaimisto 50 000€
  • koulujen kalustehankinnat 50 000€
  • perusopetuksen tietokonehankinnat 50 000€
  • Repovesireitistön karttojen uusiminen 20 000€

Sivistyslautakunnan talousarvioon, joka esiteltiin valmisteluvaiheessa lautakunnalle 8.9.2020 ei ole tullut muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

 1. hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja sanalliset tavoitteet vuodelle 2021, henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2023 sekä investointisuunnitelman vuosille 2021-2023 ja
 2. esittää määrärahat, sanalliset tavoitteet, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)