Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Varhaiskasvatuksen toimintakertomus 2022-2023

MjuDno-2022-429

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain (540/2018) perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatus-suunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmasta.

Opetushallitus on päättänyt 18.2.2022 valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä määrännyt (opetushallituksen määräysOPH-700-2022) , että varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee päivittää paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat valtakunnallisen suunnitelman pohjalta (https://eperusteet.opinto-polku.fi/#/fi/varhaiskasvatus/8265240/tiedot). Opetushallituksen uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma astuvat voimaan 1.8.2022 alkaen. Uusien paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden (2019) mukaan laadittuja suunnitelmia.

Perusteasiakirjaa uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain mukaiseksi sisältöjen, käsitteiden ja lähdeviitteiden osalta. Perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Pedagogiset, hoidolliset ja rakenteelliset tuen muodot kuvataan tarkemmin. Lisäksi tarkentavia kirjauksia on tehty tuen arviointiin, tukipalveluihin, hallintopäätöksen antamiseen, muuttamiseen ja kumoamiseen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella ja tuen suunnitelma tulee näkyä myös lapselle tehtävässä henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitys aloitettiin tammikuussa 2022 uusien valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyöskentely on toteutettu varhaiskasvatuksen johtajan johdolla.

Henkilöstöstä koostuvan monialaisen vasutyöryhmän tehtävänä on ollut avata perusteasiakirjan teemoja, koordinoida oppimiskahviloita ja koostaa oleellisimmat seikat pedagogisesta keskustelusta kuntavasuun sekä toimia myös linkkinä tiimien, perheiden ja moniammatillisten yhteistyöverkostojen suuntaan. Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on osallistettu paikallisen suunnitelman päivitystyöhön erilaisin työpajoin sekä eri ammattiryhmille suunnattujen erillistehtävien avulla. Lapsille ja huoltajille tehtiin kyselyt osallisuudesta huhtikuussa.

Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisessä keskeisiä kohtia ovat kolmitasoisen tuen kokonaisuutta koskeva osio sekä inkluusio ja sen merkitys varhaiskasvatuksessa. Lisäksi käsitteitä on ajantasaistettu (kuten digitalisaatio, käsityöllinen ilmaisu, moninainen kulttuuriperintö jne.) perusteasiakirjan mukaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelun ja päivityksen lähtökohtana on ollut tuoda konkreettisesti esille muuttuva toimintakulttuuri, osallisuus, inklusiivisuus sekä lapsen etu. Ns. pedagoginen puhe on ollut vahvasti esillä vasu -työskentelyssä. Uutta toimintakulttuuria, varhaiskasvatuslain tavoitteita ja kolmitasoista tukea ja tuen prosessia on työstetty ja avattu käytännön tasolle ja kirjattu kuntavasuun.

Varhaiskasvatussuunnitelmatyöryhmään ovat kuuluneet varhaiskasvatuksen opettajat Anna Hasanen, Sanni Ilvonen, Anu Pulkka ja Heidi Tuominen, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Maija Honkanen, Salla Huittinen ja Taina Taumala sekä varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen. Kuntavasun kirjaamisesta on vastannut varhaiskasvatuksen johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelman, sillä muutoksella, että kohdan 2.2.3 kolmannen kappaleen teksti "Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan keskitetysti Yhtenäiskoulun esiopetustiloissa ja vuorohoidon osalta vuoropäiväkoti Mustikkatassussa." korvataan tekstillä  "Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan Yhtenäiskoulun esiopetustiloissa, perhepäivähoitajilla ja vuorohoidon osalta vuoropäiväkoti Mustikkatassussa ja perhepäivähoitajilla".

Kokouskäsittely

Varhaiskasvatusjohtaja Minna Mokkila-Halinen oli saapuvilla asian esittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

 

Jenny Reposen esityksestä sivistyslautakunta päätti yksimielisesti lisätä varhaiskasvatussuunnitelmaan päätökseen kirjatun tekstimuutoksen.

Valmistelija

  • Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan, kuntastrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.

Kuntavasuun perustuen toiminnan toteuttamisen tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan toimintavuosittain varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueiden mukaisesti. Toimintavuoden päättyessä toimintaa arvioidaan.

Toiminnan arvioinnissa tarkastellaan teemoille luotujen tavoitteiden toteutumista. Varhaiskasvatuksessa laaditaan laaja toimintakertomus, jossa jokainen yksikkö ja ryhmä esittelee mm. vuoden aikana käytettyjä tapojaan ja menetelmiään mahdollistaa osallisuus sekä ryhmäkohtaisia hyväksi havaittuja ideoita toiminnan toteutumisesta. Toimintakertomus toimii myös pohjana seuraavan toimintavuoden kehittämistyölle.

Toimintasuunnitelma ja -kertomus keskittyy pedagogiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Muu resurssointi ja niiden toteutuminen esitellään talousarvioasiakirjassa ja tilinpäätöksessä. Tämä toimintakertomus on tiivistetty kokonaisuus laajasta toimintakertomuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.