Sivistyslautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Talousarvion 2024 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2024-171

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa (Kh 22.1.2024, §6) määrätään lautakuntien talousarvion toteutumisen seurannasta seuraavasti:

Talousarviotoiminnan lähtökohtana
​​​​Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtävään keskittymistä.

Talousarvion seuranta ja muutokset
Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta.
Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarvion sitovuus
Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat toiminnalliset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan. Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Liitteessä sivistyslautakunnan talousarvion toteuma tilanteessa 02/2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteuman 02/2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiiin tiedoksi.