Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kansalaisopiston toimintasuunnitelma 2021

MjuDno-2021-131

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (1998/632) mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Lain mukaan kansalaisopiston tulee laatia vuosittain koulutuksen järjestämistä koskeva toimintasuunnitelma, josta käy ilmi koulutustoiminnan kokonaisuus.

Toimintasuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen Mäntyharjun kansalaisopistoa koskevat tavoitteet ja keskeiset vuosittaiset päätökset. Tavoitteena on, että vuodesta 2021 lukien seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelma hyväksytään vuotuisesti aina edellisen vuoden joulukuussa. Lähtökohtana on, että suunnitelma kokoaa alleen aikaisemmin sivistyslautakunnan erillään käsittelemät päätökset mm. lukuvuoden rakenteesta ja aikataulusta, käytössä olevasta tuntikehyksestä ja opiskelijamaksuista.

Lukuvuoden 2021-2022 osalta sivistyslautakunta on aiemmin päättänyt lukuvuoden rakenteesta. Lukuvuoden rakennetta on aiemmasta päätöksestä poiketen tarkoituksenmukaista tasapainottaa siten, että kevätlukukauden opetus tiivistetään 14 viikkoon aiemman 15 viikon sijaan. Tämä on tarkoituksenmukaista sen vuoksi, että sivistyslautakunnan opistolle myöntämän tuntikehyksen taso ei ylittyisi. Vuodelle 2021 myönnetty tuntimäärä on 5300. Ylittämisen todennäköisyys kasvaa sen myötä, kun opisto ottaa käyttöön kesälukukauden ja lisää lyhytkurssitoimintaa. Useimmat kansalaisopistot Suomessa ovat tiivistäneet kevätlukukautta tästä syystä. Hyvin yleinen jako on 11 viikkoa syksyllä ja 13 keväällä. Suunnitelman mukaisesti vuoden 2021-2022 opiskelijamaksut voidaan säilyttää entisellään, mikä edellyttää ainoastaan tuntiperusteisuuden hienosäätöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston toimintasuunnitelman 2021-2022. Kansalaisopisto oikeutetaan tiivistämään kevätlukukauden 2022 opetus 14 viikkoon sekä säätämään opiskelijamaksujen tuntiperusteisuutta maksujen säilyttämiseksi edellisen vuoden tasolla. Sivistyslautakunta vahvistaa vuoden 2021 tuntikehyksen suuruudeksi 5300 tuntia. Vuoden 2022 tuntikehys päätetään seuraavan toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)