Sivistyslautakunta, kokous 23.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut

MjuDno-2020-811

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat.
Käyttäjien kanssa pidetyissä palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen jakautumiseen käyttäjien kesken.

Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita. Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle. Tilaratkaisuvaihe sisältää käyttäjien ja palvelujen tilatarpeen selvitykset, olemassa olevan rakennuskannan hyödynnettävyyden tarkastelut ja uudisrakentamisen vaihtoehtotarkastelut, hankesuunnitelman laadinta. Tilaratkaisuvaiheen aikana suoritetaan tilaajan erillishankintajana sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sekä kuntoarviot rakennuksille ja järjestelmille, jotka ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020. Tilaaja määrittää selvitysten perusteella laadittavaan hankesuunnitteluun sisällytettävät tilat ja toiminnot. Hankesuunnittelu voi sisältää tilaratkaisuja useammassa olemassa olevassa rakennuksessa tai uudisrakennuksissa.”

 

Lasse Kurvinen tulee kokoukseen selostamaan hankkeen etenemistä ja eri tilaratkaisuvaihtoehtoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen esitteli asiaa Teams-yhteyden kautta.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat. Käyttäjien kanssa pidetyissä palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen jakautumiseen käyttäjien kesken.

Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita. Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle.

Tilaratkaisuvaihe sisältää käyttäjien ja palvelujen tilatarpeen selvitykset, olemassa olevan rakennuskannan hyödynnettävyyden tarkastelut ja uudisrakentamisen vaihtoehtotarkastelut, hankesuunnitelman laadinta. Tilaratkaisuvaiheen aikana suoritetaan tilaajan erillishankintajana sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sekä kuntoarviot rakennuksille ja järjestelmille, jotka ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020. Tilaaja määrittää selvitysten perusteella laadittavaan hankesuunnitteluun sisällytettävät tilat ja toiminnot. Hankesuunnittelu voi sisältää tilaratkaisuja useammassa olemassa olevassa rakennuksessa tai uudisrakennuksissa.

 

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen tulee kokoukseen selostamaan hankkeen etenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee selostuksen Tilaratkaisut -hankkeen etenemisestä tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen esitteli Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen etenemistä.

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi
  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat. Käyttäjien kanssa pidetyissä palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen jakautumiseen käyttäjien kesken.

Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita. Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle.

Sivistyspalveluiden yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tilaratkaisuvaihtoehdoista eniten saa kannatusta VE1, jossa kaikki keskeiset toiminnot sijoittuvat koulukeskuksen ympäristöön. Toimintojen keskittämisellä nähdään olevan myönteisiä vaikutuksia eri yksiköiden välisen tiiviin yhteistyön kehittymiselle.

Sivistyspalvelujen toiminnassa monialaisen yhteistyön korostuminen on varsin keskeinen kehityssuunta. VE1 mukaisessa tilaratkaisussa koulukeskukseen on mahdollisuus toteuttaa perusopetuksen, lukion, kansalaisopiston ja kirjaston muodostama yhteinen pedagoginen ympäristö, joka tarjoaa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisia ja vetovoimaisia tiloja.

Nuorisopalveluiden tilaratkaisuun liittyen järjestettiin nuorille suunnattu kysely, johon vastasi yhteensä 77 henkilöä. Kyselyn vastausten perusteella Askel on suosituin vaihtoehto nuorisopalveluiden sijainniksi ja Teletalo toiseksi suosituin. Lisäksi järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa esiteltiin nuorille tilaratkaisut -hanketta.

Nuorisopalvelujen osalta tilaratkaisua tulee tarkastella toimintokohtaisesti. Vaikka nuorisotyöllä on tehtävänsä myös koulun sisällä (koulunuorisotyö), toiminnan perusluonteeseen kuuluu vahvasti myös toimiminen instituutioiden ulkopuolella. Nuorten vapaa-aikaan kohdistuvan toiminnan (esim. nuorisotilatyö) tulisi voida profiloitua nuorten ehdoilla ja tarjota riittävää etäisyyttä arkiympäristön velvoitteisiin. Yksinomaan koulun tiloissa toimiminen voisi johtaa toiminnan houkuttelevuuden vähenemiseen sekä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden välisen luottamuksen heikkenemiseen.

Pienlapsiperheiden avoimen ryhmätoiminnan suhteen ei ole järkevää odottaa lapsiperheiden vähenemistä, ennen kuin toiminta voidaan aloittaa. Avoimeen varhaiskasvatukseen, erilaisiin ryhmätoimintoihin ja kohtaamispaikkatoimintaan tulee löytää tiloja koulukeskuksesta. Yhteistyörajapintaa on paljon varhaiskasvatuksen, nuorisotyön, koulun ja kirjaston kanssa, sekä myös yhä lisääntyvissä määrin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan tilaratkaisu -hankkeen hankesuunnitelman ja lausuu tekniselle lautakunnalle tilaratkaisut -hankkeeseen seuraavaa:

  1. VE1 vastaa parhaiten sivistyspalveluiden tilatarpeita, tiivis tilaratkaisu edistää yhteistyötä
  2. Nuorisopalvelujen osalta tilaratkaisua tulee tarkastella toimintokohtaisesti. Vaikka nuorisotyöllä on tehtävänsä myös koulun sisällä (koulunuorisotyö), nuorten vapaa-aikaan kohdistuvan toiminnan (esim. nuorisotilatyö) tulee voida profiloitua nuorten ehdoilla ja tarjota riittävää etäisyyttä arkiympäristön velvoitteisiin
  3. Teletalon käytön mahdollisuutta nuorisopalveluiden käyttöön tulee tarkastella, mikäli nuorisopalveluiden nykyiset tilat Askeleella poistuvat käytöstä
  4. Avoimeen varhaiskasvatukseen, erilaisiin ryhmätoimintoihin ja kohtaamispaikkatoimintaan tarvittavia tiloja tulee pyrkiä järjestämään koulukeskuksen yhteyteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)